Nádrž Skalice získá ostrov pro hnízdění ptactva

blank

Povodí Moravy pracuje na modernizaci nádrže Skalice. Jejím cílem je zajištění bezpečného provozu, obnova zásobního objemu a zlepšení biologické a ekologické funkce vodního díla. Dále dojde k vyčištění přítoků do nádrže a k odtěžení sedimentů. V nádrži vznikne nový ostrov.

Povodí Moravy zahájilo komplexní modernizaci Skalice na Boskovicku letos na jaře. Vodohospodáři museli nejprve nádrž vypustit. „Našim cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme také zlepšení dalších funkcí, jako jsou posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti na další desítky let,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Vodohospodáři opraví hráz, funkční objekt, nádrž získá zcela nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Díky odstranění sedimentů o tloušťce 40 centimetrů dojde k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. „Těžba sedimentů bude probíhat ze dna tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti plochy. Nový ostrov bude určený zejména pro hnízdění ptactva. Na přítocích odstraníme dnový sediment, náletové křoviny a vytvoříme malé tůně, které zvýší biodiverzitu prostředí,“ říká Gargulák.

Práce za více než 22 milionů začaly v březnu a skončí do letošního listopadu. Část nákladů uhradí ministerstvo životního prostředí v programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa, další náklady uhradí z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Nádrž se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou. Jedná se o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze 4 hektary tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Scroll to Top