Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s legislativou

blank

Česká asociace pro vodu uspořádala 1. února 2023 odborný seminář na téma „Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou“. Ve třech blocích zazněly přednášky na téma legislativy, projektování, zkušeností z praxe při recyklaci vody, ale i týkající se složení vyčištěné odpadní vody určené k recyklaci. Zveřejňujeme v plném znění text, který k semináři vydal SOVAK ČR.

Všechny tyto přednášky pak spojuje především malá možnost aplikace v České republice, která je dána chybějící legislativou určující pravidla pro toto nakládání s vyčištěnou odpadní vodou. Z aktuálního znění vodního zákona vyplývají dvě možnosti recyklace vyčištěných odpadních vod, a to vypuštěním do recipientu nebo využitím v rámci areálu, kde je odpadní voda produkována. Nicméně evropská legislativa k dalším způsobům recyklace vody vede a Česká republika, jako členský stát, je tak povinna implementovat tyto požadavky na národní úrovni, což zatím nebylo provedeno.

Cestu, jak dosáhnout jiných způsobů recyklace vody, popsala Ing. Feixová (Asio spol s. r. o.). V praxi zjistila, že povolení recyklace vody, je z pohledu vodoprávních úřadů mimo rozsah jejich kompetencí. Možnou cestou jsou krajské hygienické stanice, které jsou schopny vydat povolení na základě předložení provozního řádu recyklační jednotky, ale zcela záleží na vůli konkrétního úředníka na daném úřadě. Krajská hygienická stanice zasahuje obecně pouze v případě ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí v důsledku nakládání s vyčištěnými odpadními vodami.

Profesor Wanner z VŠCHT věří, že probíhající mezinárodní projekt Horizon, zaměřený na vliv zavlažování různých druhů rostlin vyčištěnými odpadními vodami, který je prezentován odborné i široké veřejnosti, může vést k další diskusi, změně přístupu především dotčených resortů k recyklaci vody a také nutným legislativním změnám.

Bezpochyby je vždy nutno zvážit veškerá rizika související s recyklací vod, jak ve své přednášce ukázala Ing. Kok (VŠCHT Praha), ale zároveň vidět i potenciál odpadních vod, jakým bylo například sledování nákazy covid-19, jak přednesl prof. Wanner.

Kvalita vyčištěné odpadní vody určené k recyklaci je přímo závislá na tom, pro jaký účel bude voda využita, tedy i na tom, jakých parametrů bude v rámci recyklační jednotky dosaženo a jak bude navržena, přednesl Ing Beneš (Disa, s. r. o.). Zpravidla se pro následné dočištění na recyklačních jednotkách, tzv. terciární či kvartérní stupeň čištění, používají metody známé z úpravy vody, dezinfekční metody a vhodné způsoby srážení. V poslední přednášce Ing Šátková (VŠCHT Praha) popsala recyklaci šedých vod na konkrétním projektu Botanica Jinonice, a to i s ohledem na legislativu za využití normy ČSN EN 16941-2.

Závěrem lze konstatovat, že projektů a studií ukazujících na možnosti a potenciál vyčištěné odpadní vody je nespočet, a to jak v zahraničí, tak v podmínkách ČR. To, co chybí, je zavedení legislativního rámce, který nastaví jasná a rovná pravidla platná pro každého, kdo má zájem vodu recyklovat. Legislativa musí definovat technologické nároky na recyklační jednotky, limity pro různé typy využití vyčištěné odpadní vody a také postupy, jak s touto vodou nakládat. Dále je třeba odborné i široké veřejnosti tyto nové způsoby nakládání s vyčištěnou odpadní vodou prezentovat.

Zdroj: SOVAK ČR

Scroll to Top