Jihomoravský kraj schválili plány povodí Moravy a Dyje

blank

Smyslem plánování v oblasti vod je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblasti ochrany vody pro krajinu, stejně jako obranu před povodněmi nebo hospodaření s vodami pro vodohospodářské služby, zejména pro zásobování pitnou vodou, popsal význam plánů náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

Podle něj jsou koncepce důležité pro Jihomoravský kraj a pro jeho rozpočet. „Stanovují jak časový plán jednotlivých projektů v těchto uvedených povodích, tak postupy při jejich financování,“ řekl Dubec. Území Jihomoravského kraje náleží do povodí Dunaje – to se dále člení na dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu a dílčí povodí Dyje. Práce na uvedených plánech zahájilo Povodí Moravy v roce 2016, Jihomoravský kraj na jejich tvorbě po celou dobu průběžně spolupracoval.

Více informací najdete i na stránkách kraje.

Scroll to Top