POD k významu povodňové služby

blank

Morava a Slezsko se na začátku července 1997 staly dějištěm jedné z největších přírodních katastrof 20. století ve střední Evropě. Na většině toků byly dosaženy dosud nepozorované a nezaznamenané průtokové hodnoty. Povodně si vyžádaly 20 obětí na lidských životech. Bylo zničeno přes 300 domů a kolem 5 500 jich bylo poškozeno. Za událostmi se ohlíží Povodí Odry. 

Velký význam přikládají vodaři předpovědní povodňové službě, zejména na významných vodních nádržích, kterými jsou ovlivňovány velké vody, a to ve spolupráci s ČHMÚ. K tomu je provozován vodohospodářský dispečink s nepřetržitou službou, který shromažďuje monitorovací data z více jak 100 průtokových a 80 srážkoměrných stanic.

Důležité preventivní opatření je stanovování záplavových území a jejich aktivních zón. Od roku 1997 byla stanovena záplavová území na délce vodních toků blížící se 1 250 kilometrů na základě 150 studií odtokových poměrů řek a potoků zajištěných Povodí Odry. Tyto znalosti jsou pak každodenně uplatňovány v posudkové, poradenské a vyjadřovací činnosti.

Budoucnost vodního hospodářství s řešením extrémních jevů – povodní a sucha – s vazbou na životní prostředí a dostatek kvalitních vodních zdrojů je obsažena v koncepčních dokumentech Plánu dílčího povodí Horní Odry, Národním plánu povodí Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Zdroj: Povodí Odry

Scroll to Top