POH neeviduje žádný zákaz odběru povrchových vod

blank

Povodí Ohře pravidelně vyhodnocuje vývoj průtoků v tocích v jeho správě. V případě déletrvajícího sucha, kdy dochází k významnému snížení průtoků v některých tocích, podávají vodohospodáři o tomto nepříznivém stavu příslušným vodoprávním úřadům informaci, na jejímž základě úřady mohou zakázat odběry vody. V současné době však Povodí Ohře neeviduje žádné takové omezení.

Povodí Ohře je správcem významných a určených toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí.

Na území o celkové rozloze téměř 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje podnik toky, umělé kanály, přivaděče, velké nádrže, ostatních nádrže, jezy a malé vodní elektrárny.

Scroll to Top