Šumavské putování: Vchynicko-tetovský kanál, Vodní zámek a nádrž nad Vydrou

blank

Vchynicko-tetovský kanál na Šumavě byl vybudován na konci 18. století pro umožnění splavňování dřeva, když obchází nesplavný tok Vydry pod Antýglem a spojuje povodí Vydry a Křemelné. Technické dílo, které svému původnímu účelu již neslouží, má délku 13,6 kilometru, ale poslední úsek označovaný také jako Dolní kanál není udržován a zarůstá.
Kanál začíná u Hradlového mostu v půli cesty mezi Modravou a Antýglem, kde je voda z Vydry odváděna do kanaálu vedoucího po levém břehu řeky. Řečiště Vydry tak v těchto místech obvykle zůstává až na doby se zvýšeným průtokem prázdné a naplní se až dalšími přítoky po cestě.
My jsme ke kanálu vyrazili ze Srní pod Kostelní vrch a šli podél jeho bystrého proudu k místu, kde kanál mizí ve vtokovém objektu. Potrubí odsud odvádí již od 30. let 20. století vodu do zásobní nádrže vodní elektrárny Vydra. Jako zajímavost lze uvést fakt, že zatímco význam díla pro přibližování dřeva jako paliva v důsledku rozvoje těžby uhlí v 2. polovině 19. století postupně klesal, přesto se dál využíval pro přibližování dřeva k lidem pod horami. Poslední plavba se tak uskutečnila až v roce 1958. Za dobu své existence bylo dílo podle odhadů využito pro plavbu čtyř milionů kubíků dřeva.

Třetí část kanálu – takzvaný Dolní kanál – je v současnosti v převážné části roku suchý, v některých místech nepříliš udržovaný a postupně zarůstá. Cesta kolem tohoto úseku působí v porovnání z horní částí vodního díla poněkud smutněji a zanedbaněji.
Každopádně naučná stezka nás přivede nad strmé údolí řeky Křemelné, jejíž proud tušíme v zalesněné krajině pod stejnojmenným vrcholem. Obejdeme Sedelský vrch, pokocháme se výhledy na údolí Křemelné a Vydry z Klostermannovy vyhlídky a dojdeme k Vodnímu zámku.
Jedná se o vyrovnávací komoru sloužící pro regulaci přítoku pro elektrárnu v údolí Vydry. Voda sem směřuje z akumulační nádrže a prostřednictvím 900 metrů dlouhého vysokotlakého potrubí směřuje do vodní elektrárny, když výškový rozdíl činí 235 metrů.
Okolo Sedelského vrchu dorazíme k akumulační nádrži pro elektrárnu. Na jejím rohu se nachází zajímavá budova odtokového objektu odvádějící vodu z nádrže potrubím o průměru jeden metr do půl kilometru vzdáleného Vodního zámku.
Akumulační nádrž má rozlohu jeden a půl hektaru. Celkový objem činí 67 tisíc kubíků vody, která sem vede podzemním 3,2 kilometru dlouhým přivaděčem od zmiňovaného objektu, od něhož je kanál v současnosti nevyužívaný.
Od nádrže to jsou zhruba dva kilometry zpět do Srní, kde jsme naše putování zahájili.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top