Situační zpráva SOVAK ČR ke kvalitě vody v ČR

blank

Jak vyplývá z dokumentu Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody ze sítě a s dobře fungujícím systémem kontroly její kvality. Často se v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat do domácností a průmyslových podniků vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Redakce vodarenstvi.cz bude postupně reflektovat jednotlivé oblasti, které zpráva zahrnuje.

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 10 090 190 obyvatel, což znamená 94,6 % z celkového počtu obyvatel. Budeme-li podle SOVAK ČR hodnotit kvalitu pitné vody z pohledu statistických výsledků monitoringu, můžeme s uspokojením konstatovat, že pitná voda z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola je dle legislativy České republiky nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů má limit nižší než požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku 2020.

Pravidelné odběry vzorků vody a kontrola její kvality je prováděna jak na straně provozovatelů vodovodu, tak spadá pod takzvanou superkontrolu zajišťovanou orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ). Monitoring kvality zajišťovaný provozními společnostmi je prováděn v autorizovaných laboratořích. Výsledky rozborů jsou pak vykazovány do celostátní databáze „Informační systém PiVo“ (IS PiVo), kterou spravuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) a hygienické stanice.

Scroll to Top