Povodí Labe: Poldr Kutřín má zhotovitele za více než 397 milionů

blank

Vítězem je OHL ŽS. Výstavba se připravuje od roku 2010. Vydáním stavebního povolení se naplno rozběhly práce na prováděcí dokumentaci, na které bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba by měla být spolufinancována z dotačního titulu ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.

„Poldr Kutřín je prvkem systému protipovodňové ochrany v povodí Novohradky. Krounka je jejím významným levostranným přítokem, její vodnost je v ústí srovnatelná s hlavním tokem. Cílem výstavby poldru je transformace povodňové vlny a zdržení kulminačních průtoků do odeznění povodně na Novohradce. Navrhované opatření zvyšuje míru ochrany před povodněmi v souladu s doporučením Plánu hlavních povodí ČR,“ vysvětlili dříve vodohospodáři z Povodí Labe.

Objem akumulované vody až 4,8 milionu kubíků

Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu poldru spočívá v tom, že při relativně krátké hrázi 135,4 metru a výšce hráze nad terénem 17,5 metru je dosaženo retenčního prostoru až 3,6 milionu kubíků vody při průtoku Q100. Celkový objem akumulované vody může dosáhnout až 4,8 milionu kubíků vody. Kvůli požadavkům na ochranu přírody a maximální zachování kontinuity toku a provozním požadavkům na funkci vodního díla je poldr navržen jako betonová tížná hráz.

Poldr je pro vodohospodáře prioritou

„Pro citlivější zapojení konstrukce hráze do krajiny budou návodní i vzdušní líc hráze opatřeny přísypy tvarovanými do teras, simulujících prostředí okolních suťových svahů. Součástí výstavby poldru je komplexní revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka v délce dvou kilometrů. Revitalizace zahrnuje obnovu přirozené geomorfologie toku potoka, vznik zahloubených tůní v jeho nivě a vegetační úpravy,“ uvedlo dále Povodí Labe. V Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje je Poldr Kutřín vymezen jako veřejně prospěšná stavba.

Projekt má řadu odpůrců

Poldr má stejně jako řada jiných protipovodňových staveb mnoho odpůrců. „Jsme zklamáni, po léta jsme bojovali za to, aby tam poldr nebyl. S jeho stavbou jsme se nesmířili, protože si říkáme, že je nesmysl ho tam dělat, když řeka tři roky po sobě vysychá a někdy tam neteče ani kapka vody. Větší význam by mělo vybudovat tam přehradu s vodou, byť třeba napuštěnou jen do jedné třetiny. Nikdo by proti ní nebyl, protože každý ví, jaká jsou dnes sucha,“ řekl v roce 2018 předseda spolku Kutřín 42 Jiří Albrecht.

Investice podniku lze pro rok 2021 rozdělit do čtyř oblastí, mezi které patří protipovodňová opatření, investice v oblasti opatření proti zmírnění dopadů sucha, investice do projektů orientovaných na zlepšování životního prostředí a investice do svěřeného vodohospodářského majetku.

Scroll to Top