Otazníky kolem stavebního zákona

blank

Pondělní tripartita řešila mimo jiné problematiku stavebního zákona. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá jeho zjednodušení, což by podpořilo investice a výstavbu v zemi. Svaz rovněž usiluje o zajištění integrace všech řízení o povolení stavby včetně nakládání s vodami.

Cíl zákona

Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů ve všech právních předpisech, které upravují nebo se dotýkají veřejného stavebního práva v České republice. To by nebylo možné bez reformy stavební správy, maximální integrace dotčených orgánů a tlaku na dodržování lhůt státem. Rekodifikaci stavebního zákona musí zároveň provázet digitalizace stavebního řízení.

Dohoda se Svazem měst a obcí

Toto byl během vyjednávání o podobě zákona nejtěžší kompromis, kterým se podoba zákona odchýlila od věcného záměru. Věcný záměr nového stavebního zákona původně počítal s čistě státní stavební správou. 13. ledna 2020 došlo k dohodě se SMO ČR, že stavební úřady zůstanou na obcích v přenesené působnosti. Ty budou ponechány především na obcích s rozšířenou působností a na některých dalších obcích, které splňují zákonem vymezená kritéria.

Rozhodnutí o stavbách nadmístního významu a strategické stavby

O stavbách nadmístního významu pak už bude rozhodovat krajská stavební správa v gesci státu. Pro strategické stavby státu vznikne Specializovaný stavební úřad. V čele státní stavební správy stane Nejvyšší stavební úřad, který bude ústředním správním úřadem a bude podřízen vládě.

Nakládání s vodami a rozhodnutí o stavebních povoleních vodních děl

„Zájmy, které jsou dnes hájeny prostřednictvím povolení k nakládání s vodami, by podle návrhu stavebního zákona (a souvisejících zákonů), který byl předložen vládou do Poslanecké sněmovny, měly zůstat zachovány. Tento návrh ponechává vydávání povolení k nakládání s vodami stávajícím vodoprávním úřadům.

Dle navrženého znění § 9 odst. 9 vodního zákona by mělo platit, že:

„Povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona“ tzn. že by nikterak neměla být oslabena oblast nakládání s vodami oproti stávajícímu stavu. Co se týče povolování staveb, tam dochází k částečnému přesunu kompetencí na nově vznikající soustavu Nejvyššího stavebního úřadu,“ uvedl Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

Návrh zákona je třeba upravit

„Všichni chceme, aby se investovalo, ale přitom stále nemáme funkční stavební zákon. Bez jeho zjednodušení se nikam neposuneme. Tato situace může bránit i plnění plánu obnovy a hrozí, že nabízené miliardy z Evropské unie efektivně nevyužijeme. Paní ministryně musí být v novelizaci aktivní a získat podporu pana premiéra pro další změny k sjednocení řízení a jednotlivých úřadů. Žádáme tímto ale i ostatní politické strany a jednotlivé resorty, aby nehájily individuální zájmy, ale přispěly ke skutečné kompletní rekodifikaci s plnou integrací všech řízení. Ve Sněmovně je třeba návrh dále upravit a zajistit např. integraci všech řízení o povolení stavby včetně nakládání s vodami,“ dodal k návrhu zákona Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Legislativní procesy

Zákon by mohl projít druhým čtením v prosinci nebo v lednu. Předpokládá se, že by nový stavební zákon po podpisu prezidenta mohl začít platit v první polovině roku 2021. Nabývat účinnosti bude postupně, celková účinnost se z důvodu koordinace s digitalizací stavebního řízení předpokládá od 1. července 2023.

Zdroj: Komunalniekologie.cz

Scroll to Top