Povodí Moravy k připravovaným přehradám

blank

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že historicky nejdelší období sucha posledních let ukázalo, že při poklesu hladin podzemních vod, které pokrývají přibližně 50 % výroby pitné vody, je potřeba zajistit vodárenské zdroje akumulací povrchových vod. V této souvislosti byl rozšířen generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) o 21 lokalit, a to s důrazem na území, která jsou nejvíce ohrožena nedostatkem vody. Největší množství chráněných lokalit náleží do povodí Moravy.

V reakci na to redakce vodarenstvi.cz na jaře oslovila Povodí Moravy a zajímala se o to, v jaké fázi se nachází obdobné projekty v oblasti jejich působnosti, kdy by mohly být stavby dokončeny, nebo kolik vody zadrží. Rozhovor publikujeme znovu v nezměněné podobě. Odpovídal generální ředitel Václav Gargulák.

V jaké fázi se dnes nachází obdobné projekty v oblasti působnosti Vašeho podniku? (z hlediska ideového, projektového, technického, legislativního, z hlediska jednání se zasaženými subjekty atd.)

Co se týče zmíněných 31 lokalit, jedná se pouze o zařazení do seznamu vhodných lokalit pro vybudování vodních nádrží do budoucna pro případ, kdy by se vodohospodářské podmínky i nadále zhoršovaly a bylo nutné přijmout významná opatření v oblasti zásobování občanů vodou. Z těchto lokalit leží 15 na území spravovaném Povodím Moravy. Návrh ministerstva zemědělství na doplnění 31 lokalit do generelu LAPV bude ještě projednaný s ministerstvem životního prostředí, a může tedy ještě dojít k jeho úpravě. V následujících letech budeme u schválených lokalit, u kterých to bude aktuální, provádět takzvané technicko-ekonomické studie, jejichž úkolem bude poskytnout podrobnější informace o vodohospodářském přínosu nádrže pro obyvatelstvo a zhodnotit socio-ekonomické a environmentální aspekty vodního díla. Půjde pouze o studie, v žádném případě to nebudou přípravné práce pro výstavbu nádrží. Teprve technicko-ekonomická studie nám poskytne první podrobnější informace o tom, zda je vůbec technicky možné, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu, v dané lokalitě vodní dílo postavit a jaký by mělo vodohospodářský přínos.

Pokud budeme hovořit o probíhajících přípravách vodních nádrží, v současnosti probíhá příprava vodárenské nádrže Vlachovice ve Zlínském kraji a multikriteriální analýza spočívající v posouzení existujících studií řešení vodního díla Skalička. V případě Vlachovic jsme ve fázi předprojektové přípravy. Proběhly inženýrsko-geologické průzkumy lokality, v současnosti zahajujeme přípravu pro výkup pozemků pro samotné vodní dílo. Probíhají projekční práce, které mají navrhnout revitalizaci krajiny v oblasti. Pomocí těchto opatření chceme dosáhnout lepšího zadržování vody v krajině a v dostatečném předstihu postupně připravit region na vodní dílo samotné. Cílem je i zlepšení přírodního prostředí a zajištění zlepšení kvality vody přitékající do plánované vodárenské nádrže.

Dalším velkým záměrem je vodní dílo Skalička na Bečvě v Olomouckém kraji. Zde ještě není jasné, zda půjde o vodní nádrž či suchý poldr. Ve hře je dokonce více variant. V případě Skaličky proto probíhá multikriteriální analýza hodnocení variant VD Skalička. Práce spočívají v posouzení existujících studií řešení vodního díla Skalička, které tvoří zásadní prvek protipovodňové ochrany Pobečví, a doporučení výběru vhodné varianty pro další přípravu a zejména pro posouzení v rámci procesu EIA. Pro posouzení je vybrána komise odborných hodnotitelů, která je složena ze zástupců VUT, ČVUT a Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Kdy by mohly být některé stavby podle současného plánu při bezproblémovém průběhu celého procesu dokončeny?

Samotná stavba nádrže Vlachovice bude trvat několik let a dokončena může být v ideálním případě v roce 2030. Multikriteriální analýza vodního díla Skalička bude mimo jiné zohledňovat i výstupy z probíhající hydrogeologické studie a ve vazbě na její dokončení budeme seznámeni s výsledky v první polovině příštího roku.

Multikriteriální analýza má vazbu na druhou etapu hydrogeologické studie (HGS), která obsahuje průzkumné práce a tvorbu matematického modelu. Cílem HGS je vyhodnotit povahu možných změn režimu podzemních vod v důsledku vzdutí vody v plánované vodní nádrži Skalička se zvláštním zaměřením na ovlivnění minerálních vod a dalších chráněných a citlivých oblastí. Po vyhodnocení navazující třetí etapy hydrogeologické studie bude dokončena multikriteriální analýza.

Jaké jsou primární cíle jednotlivých vodních děl?

Hlavním účelem vodního díla Vlachovice je zajištění spolehlivého zdroje kvalitní povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Nádrž bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Další využití nádrže bude spočívat v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží. Ta se jeví v daném případě obzvláště vhodná, protože přírodní podmínky zde vytvářejí riziko vzniku velmi rychlých a prudkých přívalových povodní, které vážně ohrožují několik sídel ležících na toku Vláry. Dalším zásadním účelem nádrže je nadlepšování nízkých přirozených průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí toku Vláry v období sucha. To má zásadní význam pro udržení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a rovněž pro zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku z čistíren odpadních vod.

Skalička je klíčovým prvkem protipovodňové ochrany Pobečví, která po svém dokončení v zájmovém území potenciálně ohroženém povodní ochrání až 100 tisíc obyvatel před až stoletou vodou. S ohledem na projevy sucha v posledních letech přibývá také na významu i funkce nádrží pro nadlepšování průtoků v tocích pod vodními nádržemi, což má pozitivní vliv na zajištění ekologické funkce toku a zajištění příznivých podmínek pro vodní a na vodu vázaná společenstva. V posledních suchých letech jsou letní průtoky v Bečvě na úrovni 10 – 20 % dlouhodobých letních průtoků.

Kolik vody nejvýznamnější vodní díla zadrží?

Dle technickoekonomické studie počítá vybraná varianta nádrže ve Vlachovicích s maximální hladinou na kótě 390,00 metrů nad mořem, výškou hráze 40 metrů, plochou zátopy 212,9 hektarů a celkovým objemem 29,1 milionu kubíků vody. Na základě odborných studií a výsledků průzkumů bude technické řešení ještě zpřesněno. V případě vodního díla Skalička bude záležet na zvolené variantě, tedy zda se bude jednat o průtočnou víceúčelovou nádrž, průtočnou suchou nádrž, případně jednu z těchto možností ve variantě boční nádrže či boční suchou nádrž s manipulovatelným objektem.

Jak velký objem finančních prostředků je v oblasti působnosti povodí do výstavby přehrad alokováno s výhledem do dalšího období – například 5-10 let? Mají tyto přísliby již konkrétní podobu ze strany státu?

K přípravě vodního díla Vlachovice bylo vydáno několik usnesení vlády. Je rozhodnuto, že na předprojektovou přípravu má navázat přímo projektová příprava vodního díla. Současně byla schválena příprava a realizace přírodě blízkých opatření v povodí vodního díla v celkové výši až 872,2 milionu korun. V loňském roce vláda rozhodla o uvolnění prostředků na výkupy pro Vlachovice v objemu 705 milionů korun. Přesnější přehled nákladů a harmonogram postupu bude stanoven po dokončení předprojektové přípravy. Pro vodní dílo Skalička probíhá majetkoprávní vypořádání. Výkupy budou probíhat až do roku 2023. Alokované prostředky jsou v celkové výši 1 240 milionů a letos budeme mít téměř 60 % vyčerpáno.

Scroll to Top