Toman: Současné vodní zdroje v budoucnu nebudou stačit

blank

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že historicky nejdelší období sucha posledních let ukázalo, že při poklesu hladin podzemních vod, které pokrývají přibližně 50 % výroby pitné vody, je potřeba zajistit vodárenské zdroje akumulací povrchových vod. V této souvislosti byl rozšířen generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) o 21 lokalit, a to s důrazem na území, která jsou nejvíce ohrožena nedostatkem vody. Největší množství chráněných lokalit náleží do povodí Moravy.

„Vodní zdroje České republiky jsou závislé výhradně na atmosférických srážkách, a pokud voda není zadržena na našem území, odteče do okolních států. Aby se budoucí generace nemusely potýkat s nedostatkem pitné vody, rozšířili jsme chráněná území pro akumulaci povrchové vody. Výběr lokalit byl projednán se zástupci krajských úřadů, dotčených obcí a s ministerstvem životního prostředí,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV) je soupis jedinečných lokalit z hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz může zachytit velký objem akumulované vody.

SOVAK ČR rozšíření generelu vodních nádrží vítá

Existenci dostatečného objemu akumulací povrchové vody vnímá SOVAK ČR jako zásadní krok pro dlouhodobou zajištěnost zdrojů surové vody pro veřejné vodovody a kanalizace. Odběry povrchové vody nyní tvoří více než 50 % zdrojů pro výrobu vody pitné. V souvislosti s klimatickými změnami a snižováním dostupnosti vody podzemní bude význam akumulací povrchových vod dále stoupat.

Scroll to Top