Průměrná výše vodného činila 39,3 koruny za kubík

blank

Průměrná výše vodného bez DPH loni činila 39,3 koruny za metr krychlový, proti roku 2018 vzrostla o 1,2 koruny. Průměrná výše stočného loni dosáhla 34,7 korun za metr krychlový bez DPH a meziroční nárůst představoval 1,3 koruny.

Rozpětí cen pitné vody je široké a pohybovalo se od 0,01 koruny za metr krychlový bez DPH do 267,64 korun za metr krychlový bez DPH. Výpočet vodného a stočného se v ČR řídí zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou číslo 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné a stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i specializovaný finanční úřad. Paralelně probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top