Žák pro vodarenstvi.cz: Členové SOVAK ČR ročně investují přes 16 miliard

blank

Vilém Žák se stal v březnu novým ředitelem SOVAK ČR. Ve funkci nahradil Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost. Mezi hlavní Žákovy cíle patří další zkvalitňování služeb pro členy v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti. Žák chce rovněž ve větší míře ukazovat objektivní stav českého vodárenství a jeho skutečný význam pro společnost v kontextu klimatického vývoje při neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu pitné vody i kvalitu vody vyčištěné.

V rozhovoru jsme také hovořili o jeho zkušenostech ze společnosti Deloitte, kvalitě tuzemského vodárenství, nebo o tom, jak SOVAK ČR pomáhá při suchu a během epidemie koronaviru. Žák působil více než čtvrt století v environmentální oblasti a za zmínku například stojí jeho dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno-Mělník, role náměstka na Středočeském kraji či poradní funkce na ministerstvu životního prostředí nebo ve statutárního náměstka na ministerstvu zemědělství.

Čtvrt století jste působil v environmentální oblasti. Dlouhodobě například v dozorčí radě společnosti Vodárny Kladno – Mělník a ve vysokých postech ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství nebo Středočeského kraje. Když se podíváte na fungování oboru vodárenství okem zkušeného manažera dnes, jakých doznalo během této doby největších změn?

Na otázku by šlo odpovídat dlouho a podrobně. Já ale využiji situace a místo popisu, co všechno se změnilo a mění, uvedu příklad, který bude srozumitelný každému čtenáři. Máme za sebou téměř dva měsíce bezprecedentního období, které nikdy a nikdo z nás nezažil. Snad s výjimkou autora Deana Koontze v takovém rozsahu epidemii opravdu málokdo předvídal a celosvětová připravenost byla relativně nízká. Přesto za celou dobu nedošlo v ČR k tomu, že by v důsledku koronavirové nákazy někde přestala téci pitná voda, nebo by se přestala čistit voda odpadní. To vše v situaci, kdy řada společností z oboru z vlastního rozhodnutí s cílem ochránit zaměstnance (tedy nikoli v důsledku vládních nařízení) omezila provoz a umožnila většině zaměstnanců v první fázi epidemii vzdálenou práci.

Poskytovat veřejnou službu výroby pitné vody a odkanalizování a čištění vod odpadních je pro společnosti v oboru naprosto zásadní. Vždy pro to dělaly a i v budoucnosti pro to udělají maximum možného. To je dle mého názoru nejlepší odpověď na vaši otázku a také nejlepší vizitka fungování vodárenského sektoru v ČR. A to nemluvím o tom, že nad rámec toho, co bohužel část veřejnosti považuje za samozřejmost, významná část vodárenských společností nezištně pomáhala ostatním zvládat složitou situaci službami, které normálně neposkytují nebo přímo finančními prostředky.

Řadu let jste rovněž pracoval v expertní roli pro společnost Deloitte. Které z načerpaných zkušeností z této oblasti nejlépe využijete právě v SOVAK ČR?

Doufám, že je to schopnost dívat se na problémy analyticky a být schopen generalizace, nebo chcete-li zobecnění. To pomáhá při hledání způsobu řešení úkolů

Jedním z Vámi vytyčených cílů je zkvalitňovat služby pro členy SOVAK ČR v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti. Můžete již dnes nastínit projekty, díky kterým těchto cílů chcete dosáhnout?

Stále platí rčení, že všechno špatné je k něčemu dobré. Z tohoto pohledu se také dívám na stávající situaci. Možná se vám to bude zdát paradoxní, ale pomáhá nám se zlepšovat. Pandemie a s ní související omezení prověřily a prověřují fungování SOVAK ČR zejména směrem k členské základně. Ukazuje se, jak důležité je správné nastavení komunikačních kanálů, aby potřebné informace byly včas u kompetentního člověka, který může rozhodovat. Možná to zní jako klišé, ale teď se to nejvíce projevuje. Během pandemie jsme ale začali poskytovat služby členské základně, o kterých se dlouhou dobu jen hovořilo či které historicky do náplně spolku nepatřily. Jedná se například o centralizované zajišťování ochranných pomůcek pro vodohospodářské pracovníky.

Zde musím vyzdvihnout spolupráci s ministerstvem zemědělství, bez které by naši členové měli velké problémy. Již nyní pracujeme na analýze uplynulých dvou měsíců z pohledu toho, co fungovalo a co nikoliv. Kdybych měl na vaši otázku odpovědět jednou větou, chceme našim členům vytvořit informační servis, který jim umožní získávat většinu potřebných informací pro jejich práci na jednom místě a v reálném čase. Chceme vytvořit platformu, kde si budou moci sdílet nejlepší dostupné zkušenosti od svých kolegů.

Za velmi důležité považujete ve větší míře ukazovat objektivní stav českého vodárenství. V čem vidíte v této problematice největší mezery?

V mediálním prostoru občas kolují informace, které nejsou podložené fakty nebo jsou vytržené z kontextu. Domnívám se, že jednou z náplní SOVAK ČR je sbírat data a objektivně o nich informovat veřejnost. Také tady se dle mého názoru situace postupně zlepšuje zásluhou ministerstva zemědělství. Ekonomické údaje, které vodárenské společnosti na základě zákonných povinností ministerstvu předávají a začínají postupně sloužit pro objektivnější posouzení faktického fungování vodárenských subjektů.

SOVAK ČR musí mít ambice být v tomto procesu ministerstvu zemědělství partnerem. Snažíme se je naplňovat formou pravidelných tiskových konferencí a publikací výstupů našich analýz, metodik a doporučení. Osobně určitě znáte naše stránky www.sovak.cz, které zaznamenaly v průběhu posledních 2 měsíců zásadní nárůst návštěvnosti a doufám, že to tak i vydrží v budoucnosti, neboť jsme otevřeli části, které byly dříve neveřejné. Budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Jaké další cíle jsou podle Vašeho názoru pro sdružení klíčové?

Vodárenství je jedním z nejregulovanějších odvětví v ČR, což s sebou nese nejen klady, ale také problémy. Na jedné straně regulace například vytváří tlak na další a další zpřísňování pravidel a limitů pro čištění odpadních vod, což samozřejmě investičně i provozně generuje tlak na zvyšování stočného, na straně druhé se stále více mluví o sociálně udržitelné ceně vody. To je v tomto ohledu trochu oxymorón. SOVAK ČR byl svými členy založen mimo jiné proto, aby pomáhal hledat a nastavovat kompromisy mezi tím, co tvůrci regulace nastavují a tím, co je ještě možné a obecně přijatelné. SOVAK ČR se jako začleněné společenstvo zapojuje do přípravy a úprav regulace prostřednictvím Hospodářské komory ČR.

Práce v SOVAK ČR obsahuje v neposlední řadě náročnou práci související s legislativní činností. Chystají se v tomto směru zásadní novinky, k nimž se bude muset sdružení jednoznačně postavit?

Těch věcí je mnoho. V poslední době je to například problematika využívání čistírenských kalů, nová pravidla pro provozování dešťových oddělovacích komor, nové požadavky na úpravu pitné vody či nové nastavení cenové regulace.

Podle některých osobností z oboru patří tuzemské vodárenství i přes své nedostatky ke světové špičce. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Ano. Parametrů, které to dokazují je řada včetně veřejně přístupných publikací jak ze strany SOVAK ČR, tak i Státního zdravotního ústavu. Počínaje kvalitou i spolehlivostí dodávek pitné vody, přes sledované množství vody nefakturované, kam patří i ztráty ve vodovodní síti až po množství a kvalitu vypouštěných vod odpadních. Mimochodem 111 řádných členů SOVAK dodává pitnou vodu více než 9 milionů obyvatel naší země, odvádí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.

Budoucí výzvou je minimálně zachovat kvalitu pitné vody při suchem se stále horšícím stavu a dostupnosti vody surové, ať již podzemní či povrchové. Naši členové každoročně bez dotací vynakládají více než 16 miliard do investic do vodohospodářské infrastruktury a velká část těchto investic slouží právě k zajištění kvalitní úpravy a čištění vod.

Nejpalčivější tématy dneška jsou sucho a koronavirus. Jak pomáhá SOVAK ČR?

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl. Pevně věřím, že problém SARS-CoV-2 se pomalu začne přesouvat do historie. SOVAK ČR se mimo již zmíněné například jako první v ČR pustil ve spolupráci s VÚVL, v.v.i do projektu analyzování odpadních vod na přítomnost koronaviru. Tento projekt je na samém začátku, ale považovali jsme tak trochu za svoji povinnost pokusit se zjistit, jak je to s výskytem SARS-Cov-2 v odpadních vodách pro případ druhé vlny pandemie. O výsledcích projektu budeme po jeho dokončení samozřejmě informovat.

Místo koronaviru však nyní nastoupí problém sucha, jehož řešení bude mnohem zdlouhavější. V krátkodobém horizontu pomůže problém sucha zvládnout propojování nadregionálních vodárenských soustav tak, aby bylo možné lépe využívat kapacity vodních zdrojů, na které jsou napojené. V tomto směru ministerstvo zemědělství již zajistilo finanční prostředky a připravilo program na financování první etapy těchto opatření.

Z dlouhodobého hlediska se však mimo jakoukoliv pochybnost ukazuje, že pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude třeba budovat nové vodárenské nádrže umožňující zadržovat vodu během srážkové příznivých period.  Žádné jiné opatření potřebný objem vody pro vodárenské účely není schopné zajistit.

Scroll to Top