Povodí Odry: Vodohospodářské stavby s ekologickými prvky

blank

Povodí Odry se v oblasti staveb snaží začlenit nejrůznější ekologická opatření. V souladu s Plánem dílčího povodí Horní Odry vodohospodáři připravují akce typu říčních revitalizací nebo zlepšení průchodnosti migračních překážek. Revitalizační a ekologická opatření realizují jako součást výstavby suchých nádrží, zejména na přítocích a v jejich zátopě. Jen na tyto akce bylo v posledních letech vynaloženo asi 26 milionů korun.

Například po úspěšné realizaci pilotní akce Revitalizace Bílovky dokončilo Povodí Odry v souladu s Plánem oblasti povodí Odry pro roky 2010 až 2015 dalších sedm významných staveb zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí.  Jednalo se například o revitalizaci Sedlnice a rybochody na Odře u Přívozského a Lhoteckého jezu v Ostravě.

Jako příklad komplexního přístupu k této problematice je možné uvést realizaci zprůchodnění 21 spádových stupňů na řece Mohelnici se stavebním nákladem 86 milionů. Stavební práce byly zahájeny v roce 2015 s předpokladem ukončení v roce 2021. Pro letošní rok jsou do Operačního programu Životní prostředí přihlášeny dvě akce s náklady 17 milionů. Jedná se o revitalizaci Rychtářského potoka, či přírodě blízké protipovodňové opatření území v rámci obce Karlovice – osady Zadní Vsi,“ vysvětlilo Povodí Odry.

Například revitalizace Rychtářského potoka spočívá v obnově přirozeného charakteru koryta toku a jeho nivy.Nové koryto bude členitější v trase toku a v příčných profilech méně zahloubené s menším a proměnlivým podélným sklonem, migračně prostupné. Rozvolnění trasy koryta bude doplněné průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi a doprovodnou výsadbou zeleně. Další připravovanou akcí je přírodě blízká protipovodňová ochrana obce Karlovice, Zadní Vsi. Navržená opatření spočívají v budování systému částečných suchých koryt a odvodňovacích příkopů svedených do koryta Opavy, souvisejících úpravách terénu a opět výsadbě zeleně,“ doplnili vodohospodáři.

Povodí Odry pokračuje v realizaci protipovodňových opatření

Podnik dále postupuje v přípravě protipovodňového projektu na horním toku řeky Opavy, kde by měla stát přehrada Nové Heřminovy. Kromě snížení povodňových rizik nádrž podle vodohospodářů pomůže ke zvýšení minimálních průtoků na úseku Opavy v období sucha od přehradní hráze přes město Krnov až po soutok s Moravicí pod Opavou. „Mezi strategické záměry Povodí Odry patří zejména příprava Opatření na horní Opavě se stěžejním prvkem, kterým je Vodní nádrž Nové Heřminovy. Postup přípravy je zpomalen přístupem obce Nové Heřminovy, která k výstavbě nádrže zaujímá negativní postoj a využívá veškerých právních prostředků k blokování jednotlivých správních řízení a neustále argumentuje obecním referendem,“ uvedl generální ředitel podniku Jiří Tkáč.

Scroll to Top