MŽP zahájilo další fázi mezistátního posouzení EIA k rozšiřování dolu Turów

blank

Ministerstvo životního prostředí dokumentaci EIA rozeslalo dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k vyjádření veřejnosti, dotčeným subjektům a orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům v České republice. Zároveň podklady zveřejnilo v Informačním systému EIA. Ministerstvo obdrželo od polské strany dokumentaci EIA k záměru v únoru 2019 a ve spolupráci s Českou geologickou službou provedlo její kontrolu zaslané a zjistilo v první fázi závažné nedostatky, především v chybějících relevantních informacích vztahujících se k vyhodnocení vlivu záměru na podzemní vody.

Polská strana byla požádána o doplnění dokumentace EIA o podklady a data potřebná pro řádné posouzení vlivů záměru na českém území. To již učinila a po kontrole a posouzení dostatečnosti ze strany odborníků České geologické služby může být nyní dokumentace rozeslána dotčeným subjektům v České republice, a může být tak pokračováno v mezistátním procesu EIA. Všechny dotčené subjekty i zástupci široké veřejnosti se mají možnost během měsíce k předložené dokumentaci vyjádřit.

Ministerstvo životního prostředí na základě vyjádření k dokumentaci EIA obdržených od veřejnosti, dotčených subjektů a orgánů, dotčených územních samosprávných celků a na základě závěrů mezistátních konzultací vypracuje souhrnné stanovisko České republiky k navrhované činnosti, které následně zašle polské straně.

V souvislosti se ztrátou podzemní vody je nejohroženější část Hrádku nad Nisou-Uhelná. Čeští geologové se obávají až osmdesátimetrového prohloubení dolu pod úroveň hladiny moře. K poklesu hladiny podzemní vody na českém území došlo už v 80. letech. Poláci ve studii víceméně uvedli, že rozšíření bude mít jen minimální dopady na zásoby vody či ovzduší. Studie si také nechaly vypracovat vodárenské společnosti na severu Čech. Ty počítají s opatřeními za více než dvě miliardy korun, které obsahují například prodloužení vodovodů, rekonstrukce úpraven vody či zkapacitnění čistíren. Česká vláda již v souvislosti s ochranou vodních zdrojů v severních Čechách kvůli rozšiřování dolu vyčlenila 60 milionů. Dnes se dobývací prostor nachází kilometr od hranice. Po rozšíření to má být jen 300 metrů.

Scroll to Top