Povodí Odry: Krunýře v řekách jsou způsobeny svlékáním raků

blank

Na dně řeky Morávky lze v současnosti nalézt prázdné krunýře a jejich zbytky. Podnik má vlastní podklady o výskytu zvláště chráněných druhů ve vodních tocích. Vodohospodáři také využívají nálezovou databázi Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

„Například u soutoku Morávky a Mohelnice v bezprostřední blízkosti levé břehové linie jsou desítky živých raků. Jejich populace má v úseku přirozenou věkovou strukturu a vysokou početnost. S vysokou populační hustotou však nutně souvisí i velké množství svleček (prázdných krunýřů raků po jejich svlékání). V tomto letním období dochází ke svlékání raků ve více vlnách a zvýšená teplota vody rychlejšímu růstu raků a následné nutnosti svlékání napomáhá,“ konstatoval Bohumír Lojkásek z Ostravské univerzity.

Podle Lenky Filipové z Povodí Odry je na základě požadavků ukládaných orgány ochrany přírody pravidelně zajišťován ekologický dozor, a to převážně externími osobami, které na průběh stavby a zhotovitele odborně dohlíží. „Stavební práce, které mohou mít vliv na chráněné druhy, probíhají v časově omezeném období a za konkrétních ochranných podmínek, které snižují riziko negativních vlivů na faunu a flóru,“ doplnila Filipová.

Scroll to Top