VodaŇôi ve v√Ĺchodn√≠ch ńĆech√°ch hledaj√≠ nov√© moŇĺnosti spolupr√°ce

blank

V√Ĺchodońćesk√© vod√°rensk√© spoleńćnosti nav√°zaly na pŇôedchoz√≠ spolupr√°ci. Jejich z√°stupci se setkali s prim√°torem Hradce Kr√°lov√© a starostou N√°chodu, aby diskutovali o dalŇ°√≠ch moŇĺnostech spolupr√°ce. Vodovody a kanalizace Hradec Kr√°lov√©, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace N√°chod, Vodovody a kanalizace Pardubice, Kr√°lov√©hradeck√° provozn√≠ a Vod√°rensk√° spoleńćnost Chrudim tak√© hodnotily dosavadn√≠ spolupr√°ci.

‚ÄěV roce 2016 vod√°rny podepsaly smlouvu, jej√≠mŇĺ c√≠lem bylo zajistit pŇôed√°v√°n√≠ informac√≠, zkuŇ°enost√≠ a zejm√©na pl√°nov√°n√≠ a pŇô√≠padn√© pomoci v dod√°vk√°ch surov√© vody pŇôi krizov√Ĺch ot√°zk√°ch spojen√Ĺch se suchem. Dnes jsme nad konkr√©tn√≠mi pŇô√≠klady konstatovali, Ňĺe to nebyl jen krok administrativn√≠, ale Ňĺe doŇ°lo i k faktick√©mu naplnńõn√≠,‚Äú shrnul prim√°tor Hradce Kr√°lov√© Zdenńõk Fink.

Podle mluvńć√≠ Kr√°lovehradeck√© provozn√≠ Veroniky Bergrov√© vŇ°echny v√ĹŇ°e zmiŇąovan√© spoleńćnosti vyuŇĺ√≠vaj√≠ Vod√°renskou soustavu v√Ĺchodn√≠ ńĆechy. S√≠Ň• dod√°v√° pitnou vodu pro zhruba 600 tis√≠c obyvatel regionu. ‚ÄěJej√≠ hlavn√≠ v√Ĺhodou je dostateńćn√° kapacita pŇô√≠rodn√≠ch zdrojŇĮ a pŇô√≠vodn√≠ch ŇôadŇĮ propojuj√≠c√≠ skupinov√© vodovody tńõchto ńćtyŇô v√Ĺznamn√Ĺch v√Ĺchodońćesk√Ĺch mńõst. Flexibilita syst√©mŇĮ umoŇĺŇąuje z√°soben√≠ vodou obc√≠ z m√≠st jej√≠ho pŇôebytku do m√≠st jej√≠ho nedostatku,‚Äú vysvńõtlila Bergrov√°, podle n√≠Ňĺ ani jedna z vod√°rensk√Ĺch spoleńćnost√≠ dnes v z√°sobovan√Ĺch oblastech neŇôeŇ°√≠ akutn√≠ nedostatek pitn√© vody.

V¬†souńćasnosti prob√≠haj√≠ na vod√°rensk√© soustavńõ pŇô√≠pravy rekonstrukc√≠ nejrizikovńõjŇ°√≠ch √ļsekŇĮ a pos√≠len√≠ kapacit akumulac√≠. ‚ÄěD√≠ky propojenosti soustavy a moŇĺnosti si takto vypom√°hat dod√°vkami vody z rŇĮzn√Ĺch zdrojŇĮ pŇôipravovan√© rekonstrukce nijak neohroz√≠ z√°sobov√°n√≠ obyvatel,‚Äú uvedla d√°le Bergrov√°. Vod√°rensk√° soustava byla vybudov√°na v letech 1993 aŇĺ 1999 s n√°klady 1,3 miliardy korun ńćesk√Ĺch a pŇôispńõla k v√Ĺznamn√©mu rozvoji veŇôejn√©ho z√°sobov√°n√≠ pitnou vodou. Vodu syst√©m z√≠sk√°v√° z podzemn√≠ch zdrojŇĮ v Polick√© kŇô√≠dov√© p√°nvi, j√≠mac√≠ho √ļzem√≠ Lit√°, Hrobice, PodlaŇĺice, povrchov√Ĺch zdrojŇĮ p√≠sn√≠ku Oplatil a z Orlice.

Konkr√©tn√≠ho vyuŇĺit√≠ pro vod√°rny napojen√© na vod√°renskou soustavu se tak√© dońćk√° vznikaj√≠c√≠ Nadregion√°ln√≠ Smart krizov√© centrum v budovńõ hradeck√© √ļpravny vody. Ňė√≠dic√≠ stŇôedisko dohl√©dne na provoz vod√°rensk√© infrastruktury. Centrum tak√© poslouŇĺ√≠ pro krizov√© Ňô√≠zen√≠ v pŇô√≠padech extr√©mn√≠ch klimatick√Ĺch jevŇĮ ńći v√Ĺpadku elektrick√© energie. D√≠ky nńõmu bude zefektivnńõno komplexn√≠ Ňô√≠zen√≠ provozu v oblasti.

‚ÄěSmart centrum bude slouŇĺit jako dispeńćink spoleńćnosti. Z√°roveŇą jako nadregion√°ln√≠ dispeńćink vod√°rensk√© soustavy v√Ĺchodn√≠ ńĆechy bude pomocn√≠kem pŇôi managementu nouzov√©ho z√°soben√≠ obyvatelstva v cel√© oblasti navazuj√≠c√≠ na tuto vod√°renskou soustavu. T√≠mto smart centrem naplŇąujeme i n√°Ň° z√°vazek z nab√≠dky na pron√°jem infrastrukturn√≠ho majetku z roku 2003, ve kter√© jsme se zav√°zali k vybudov√°n√≠ centra rozvoje pro oblasti d√°lkov√©ho Ňô√≠zen√≠ procesŇĮ,‚Äú informoval gener√°ln√≠ Ňôeditel Kr√°lov√©hradeck√© provozn√≠ Jakub Hanzl.

Podle Bergrov√© je vybudov√°n√≠ krizov√©ho centra potvrzen√≠m v√Ĺsledkem dobr√© spolupr√°ce mezi vlastn√≠kem vod√°rensk√©ho majetku, Vodovody a kanalizacemi Hradec Kr√°lov√©, a provozovatelem, Kr√°lov√©hradeckou provozn√≠. Projekt by mńõl b√Ĺt hotov√Ĺ ve druh√© polovinńõ roku 2019, n√°klady pŇôes√°hnou 80 milionŇĮ korun a jsou hrazeny v√Ĺhradnńõ ze zisku Kr√°lov√©hradeck√© provozn√≠.

Scroll to Top