Kr√°lovehradeck√° provozn√≠ zah√°jila v√Ĺstavbu Nadregion√°ln√≠ho Smart krizov√©ho centra

blank

V √ļpravnńõ vody spoleńćnosti Vodovody a kanalizace Hradec Kr√°lov√© bude nńõkolik mńõs√≠cŇĮ vznikat dispeńćink, kter√Ĺ vyuŇĺije modern√≠ smart technologie. Nov√© centrum se stane domovem Ňô√≠dic√≠ho stŇôediska, jenŇĺ dohl√©dne na bńõŇĺn√Ĺ provoz vod√°rensk√© infrastruktury a svoji roli uplatn√≠ tak√© pro krizov√© Ňô√≠zen√≠ v√Ĺchodońćesk√© vod√°rensk√© infrastruktury v pŇô√≠padech extr√©mn√≠ch klimatick√Ĺch jevŇĮ. Centrum tak√© bude Ňô√≠dit vyuŇĺit√≠ z√°loŇĺn√≠ch zdrojŇĮ a jejich pŇôesuny mezi regiony.

‚ÄěCel√Ĺ projekt by mńõl b√Ĺt hotov ve druh√© polovinńõ roku 2019, n√°klady na jeho realizaci pŇôes√°hnou 80 milionŇĮ koruna jsou hrazeny v√Ĺhradnńõ ze zisku spoleńćnosti Kr√°lov√©hradeck√° provozn√≠. Tyto n√°klady se nikterak neprom√≠tnou do v√ĹŇ°e vodn√©ho a stońćn√©ho,‚Äú Ňôeditel spoleńćnosti Vodovody a kanalizace Hradec Kr√°lov√© FrantiŇ°ek Bar√°k. Gener√°ln√≠ Ňôeditel Kr√°lov√©hradeck√© provozn√≠ Jakub Hanzl projekt Smart Centra Hradec Kr√°lov√©, kter√Ĺ √ļzce souvis√≠ s vod√°renskou soustavou v√Ĺchodn√≠ ńĆechy, pŇôedstavil.

‚ÄěSmart centrum bude slouŇĺit jako dispeńćink naŇ°√≠ spoleńćnosti. Z√°roveŇą jako nadregion√°ln√≠ dispeńćink vod√°rensk√© soustavy v√Ĺchodn√≠ ńĆechy bude pomocn√≠kem pŇôi managementu nouzov√©ho z√°soben√≠ obyvatelstva v cel√© oblasti navazuj√≠c√≠ na tuto vod√°renskou soustavu. T√≠mto smart centrem naplŇąujeme i n√°Ň° z√°vazek z nab√≠dky na pron√°jem infrastrukturn√≠ho majetku z roku 2003, ve kter√© jsme se zav√°zali k vybudov√°n√≠ centra rozvoje pro oblasti d√°lkov√©ho Ňô√≠zen√≠ vod√°rensk√Ĺch procesŇĮ,‚Äú informoval Hanzl.

Podle mluvńć√≠ Kr√°lov√©hradeck√© provozn√≠ Veroniky Bergrov√© je realizace krizov√©ho centra potvrzen√≠m v√Ĺsledkem dobr√© spolupr√°ce mezi vlastn√≠kem vod√°rensk√©ho majetku spoleńćnost√≠, VodovodŇĮ a kanalizac√≠ Hradec Kr√°lov√© a provozovatelem, spoleńćnost√≠ Kr√°lov√©hradeck√° provozn√≠, kteŇô√≠ spoleńćnńõ zajiŇ°Ň•uj√≠ vod√°rensk√© sluŇĺby ve v√Ĺchodn√≠ch ńĆech√°ch od roku 2006. ‚ÄěVedle podobn√Ĺch investic do modern√≠ch technologi√≠, kter√© umoŇĺn√≠ efektivnńõ vyuŇĺ√≠vat a Ňô√≠dit vod√°renskou soustavu ve v√Ĺchodn√≠ch ńĆech√°ch, hradeck√© Vodovody a kanalizace s dalŇ°√≠mi spoleńćnostmi na trase pŇôipravuj√≠ rekonstrukci jednoho z hlavn√≠ch pŇôivadńõńćŇĮ pitn√© vody cel√© soustavy, a to z Teplic nad Metuj√≠ do Hradce Kr√°lov√©. V pŇô√≠Ň°t√≠ch pńõti letech je jen na hradeck√© ńć√°sti tohoto vodovodn√≠ho Ňô√°du v pl√°nu v√Ĺmńõna potrub√≠ v d√©lce t√©mńõŇô 3 kilometrŇĮ,‚Äú doplnil prim√°tor mńõsta Zdenńõk Fink.

Scroll to Top