Martin Bílek: Na co si dát pozor, když chcete využít dotaci z ...

blank

Letos vypsaná dotace Dešťovka je stále novinka. V druhém kole zbývá z původních 240 milionů korun vyčerpat ještě asi 100. Pokud máte zájem si na hospodaření s dešťovou vodou u vás doma vzít dotaci, pak se podívejte, na co si dát pozor, když budete o podporu žádat.

 Na co je dotace vlastně určena?

Principem systému využití dešťové vody je akumulovat ze střech či jiných odvodňovaných ploch dešťovou vodu do akumulační nádrže. Ta se může například využít na zálivku nebo ke splachování WC. Dešťovou vodu lze samozřejmě využít i na jiné užitkové účely. Pro akumulaci dešťové vody lze využít i starý septik, žumpu nebo jinou nádrž.

Dotace se dělí do tří typů. Prvním z nich je Využití dešťové vody pouze pro zálivku. Druhým je využití dešťové vody pro zálivku a splachování WC a třetí možností je využití přečištěných odpadních šedých vod (neobsahující fekálie a moč) jako vodu užitkovou pro splachování, zálivku apod. Při využití šedých vod lze zvolit variantu i bez využití srážkových vod. Třetí variantu lze využít i u bytových domů, kde se návratnost pohubuje v řádu několika let vzhledem k větší spotřebě na splachování.

Principiálně platí, že čím větší plochu žadatel odvodňuje, tím získá větší dotaci. Obecně se návratnost u všech systémů pohybuje v rozmezí 4-8 let. U systému využití šedých vod u rodinných domů, vzhledem k vysoké ceně cca 230 tisíc, se návratnost pohybuje v řádech desítek let. Systémy pro akumulaci dešťové vody bez využití šedých vod se pohybují v cenové relaci 50 – 100 tisíc, při využití dotace lze tedy polovinu nákladů pokryt z dotačních prostředků.

Kdo může o dotaci zažádat?

O podporu z dotace Dešťovka může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení, tedy rodinného či bytového domu. Nelze žádat na rekreační objekty a obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely. Z hlediska administrativního zatížení žadatele je tato dotace velmi jednoduchá a při správném postupu nezabere vyřízení mnoho času. Samotné podání žádosti zabere 15 – 45 minut. Ve chvíli, kdy podáte online žádost, jsou pro zájemce peníze alokovány a neprobíhá žádný další výběr, jestli bude žádost přidělena. Po podání žádosti má žadatel 30 dní na doplnění dalších podkladů, kde se jedná o odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Odborný posudek si můžete nechat zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany SFŽP.

Kolik vlastně dostanu a na co?

Dotace je koncipována na pokrytí maximálně padesáti procent způsobilých výdajů a na realizaci systému pro využití dešťové vody. Jako způsobilé výdaje lze uznat veškeré náklady spojené pro zprovoznění systému využití dešťové vody. Tedy například nákup akumulační nádrže, čerpadla, rozvodů, svodného potrubí, filtrace, uhradit je možné zemní práce apod.

Ovšem 50 % nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která se odvíjí od velikosti odvodňované plochy, informační systém ji vypočítá na základě zadaných dat. Vždy je lepší si před podáním žádosti nechat zpracovat odborný posudek o specializované firmy, nebo se aspoň poradit co do žádosti zadat. Tím si zaručíte maximální možné finanční prostředky z dotačního titulu.

Modelový příklad:

Žadatel má po podání žádosti stanovenou maximální výši dotace 45 000 Kč. Celý systém na využití dešťové vody pro závlahu a splachování žadateli zrealizuje dodavatelská firma za 80 000 Kč. V tomto případě mu bude proplaceno 50 % nákladů, tedy 40 000 Kč. Pokud by mu jiný dodavatel zrealizoval systém za 120 000 Kč, bude mu proplacená částka 45 000 Kč a nikoliv 50 % nákladů, tedy 60 000 Kč. Zde dojde k omezení dotace maximální výší dotace stanovenou na základě výpočtu při podání žádosti.

Legislativní omezení:

– Musí být odvodněno minimálně 50 % střechy obytného domu. Případně tuto plochu lze nahradit jinými plochami, např. plocha garáže, stodoly atd.

– Při podání žádosti je nutné doložit odborný posudek od specializované firmy. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc. Odborný posudek si lze nechat proplatit dotací jako způsobilý výdaj.

– Nelze odvodnit plochy pojížděné motorovými vozidly, jako je příjezdová cesta, parkovací stání.

– V případě žádání dotace pouze na zálivku musí být objekt stávající (tedy zkolaudovaný před 27.4.2017) a obec musí být v seznamu suchých obcí vypsaném pro tuto dotaci, nebo splnit alespoň jednu z doplňujících podmínek.

– Novostavby nezkolaudované před tímto datem musí zásobit všechny WC dešťovou vodou pro splachování. U stávajících staveb stačí zásobit alespoň jedno WC umístěné v obytné části objektu.

– V rámci dotace lze odvodňovat i plochy, které žadateli nepatří. Například sousedovu garáž či stodolu a tím si zvýšit množství vody pro vlastní využití a výši dotace. Zde je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.

– Pokud bude žadatel využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět do kanalizace, je nutné doložit souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Zde může být zpoplatněno vypouštění dešťové vody do kanalizace v rámci stočného. Je nutné si uvědomit, že žadatel je zákazníkem provozovatele kanalizace a sjednat si férové podmínky. Například podružné měření vody účtované jako stočné, případně tarifní platbu tzv. německého modelu, který předpokladá, že 20 % pitné vody je v objektu využito na splachování.

– Za způsobilé výdaje lze uznat pouze náklady, například faktury, vystavené po 27. 4. 2017.

– V případě provádění prací svépomocí nejsou tyto náklady uznány jako způsobilé, protože žadatel na ně nemůže doložit daňový doklad.

– Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody si žadatel musí předfinancovat a dotace je proplacena až po realizaci systému.

– Termín pro realizaci systému je jeden rok od akceptace žádosti ze strany SFŽP. Nicméně nutno podotknout ze zkušenosti, že v případě potřeby lze lhůtu prodloužit.

– Pro instalaci systému nejsou schválení dodavatelé, tudíž si může žadatel vybrat prvky systému nebo dodavatele sám bez vlivu na čerpání dotace.

Technické zásady:

– Akumulační nádrž musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a zamezeno vlivu denního světla. Tudíž je nejvhodnější podzemní nádrž, nebo nádrž umístěná v objektu bez rizika zamrznutí.

– Z důvodu zamezení kontaminace vody nesmí byt napojeno na potrubí rozvodu dešťové vody jiné potrubí zásobené pitnou nebo studniční vodou.

– V případě naplnění akumulační nádrže musí být její odtok zaručen bezpečnostním přelivem. A to buď do vsaku, nebo kanalizace.

– Odvodňovaná plocha se počítá jako půdorysný průmět. Nikoliv jako plocha šikmé střechy. Lze si jako představit jako plochu při pohledu shora na objekt.

– V žádosti se udává součinitel filtrace, který vyjadřuje poměr množství dešťové vody, která steče ze střechy či jiné odvodněné plochy do nádrže. Tedy pokud není systém před nádrží vybaven filtrační šachtou s přepadem, je tato hodnota 100 %. Čímž si žadatel zaručí maximální čerpání dotace.

– Plochu závlahy udávanou do žádosti lze uvést jako celou plochu zeleně vhodné pro závlahu a ne pouze například zeleninový záhon. V některých případech takto žadatel získá dotaci vyšší o několik tisíc.

– Vybavení systému je omezeno pouze minimálním objemem akumulační nádrže. Tuto hodnotu zjistí žadatel již při podání žádosti a odvíjí se od velikosti odvodňované plochy případně plochy zavlažované. Zde je nutno dodržet tuto minimální hodnotu, ovšem velikost nádrže nad tuto hodnotu není nijak omezena.

– V případě využití starého septiku, žumpy apod. musí být nádrž vyčištěna, aby byla vhodná pro tyto účely.

Zdroj: www.ekolist.cz

Autor je jednatel společnosti Trigy, která zpracovává odborné posudky pro dotační program Dešťovka.

Scroll to Top