Byla vyhlášena soutěž Vodohospodářská stavba roku 2017

blank

Pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2017.

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
  2. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

B. V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části realizované na území České republiky, u kterých byl oznámen záměr o užívání dokončené stavby, nebo u kterých byl vydán kolaudační souhlas, a to v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich

  • koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
  • vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,
  • účinků pro ochranu životního prostředí,
  • funkčnosti a spolehlivosti provozu,
  • využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
  • estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže v zapečetěné obálce s nadpisem „Vodohospodářská stavba roku 2017“ na adresu: Svaz vodního hospodářství, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

  • 30 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 milionů Kč)
  • 10 000,- Kč (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil.ionů Kč)

F. Požadované doklady:

1. Popis stavby na 2 až 4 stránky, který se orientuje na její priority z hledisek uvedených v odstavci C v písemné i elektronické podobě na CD.
2. Doklad, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 stavebního zákona).
3. Tři až pět fotografií stavby v elektronické podobě na CD ve formátu JPG.
4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů a vložného zašlete do 16. února 2018.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny zde a na webových stránkách SVH ČR, z.s. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., tel. 257 325 494 nebo na adrese info@svh.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.

Převzato z webu sovak.cz

(ilustrační foto) 

Scroll to Top