VODNÍ NÁDRŽE 2017 již v úterý v Brně, vodarenstvi.cz bude u toho!

blank

Povodí Moravy zve ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními podniky Povodí a partnery všechny vodohospodáře, spřízněné odborníky a přátele na konferenci s mezinárodní účastí s názvem Vodní nádrže 2017. Akce se koná 3. – 4. října v Brně.

Okruhy témat

Dvacet let zkušeností od povodní v roce 1997

  • význam nádrží při povodni 1997 – praxe, příklady, zkušenosti
  • vývoj v oblasti vodohospodářských dispečinků, předpovědní povodňové služby, vývoje prognózních modelů a spektra dostupných dat

Správa vodních nádrží

• manipulace na nádržích v době nedostatku vody – nadlepšování průtoků, propojování VH soustav, mimořádné manipulace • další funkce nádrží a jejich střety • zajímavé rekonstrukce VD, použití nových technologií, TBD průzkumy

Vliv sucha na vodní systémy a lidskou spotřebu

• úloha nádrží a mokřadů při zadržení vody v krajině • malý koloběh vody v krajině • dopad klimatické změny a možná adaptační opatření, scénáře možného vývoje • opatření, legislativní změny

Chráněné lokality, nové nádrže

• zkušenosti se zadáváním TES lokalit • projednávání výsledků TES s veřejností, interpretace

Eroze a péče o krajinu

• vliv eroze na eutrofizaci vod a krajinu • protierozní opatření • sedimenty malých vodních nádrží a rybníků, recyklace sedimentů • právní aspekty, legislativní potřeby a nástroje

Eutrofizace nádrží, transport a zdroje živin (blok České fosforové platformy)

• problematika fosforu v ČR a ve světě • zdroje a transport živin, eutrofizace nádrží • čištění odpadních vod – požadavky a skutečnost • bilanční modely v ČR a ve světě • revitalizační projekty, biomanipulace

Plánování v oblasti vod

• aktuální stav a problémy • uplatnitelnost a vymahatelnost plánů v praxi • opatření zaměřená na eutrofizaci, erozi a péči o krajinu

Speciální ochrana povodí – vodárenské nádrže a koupací oblasti

• ochranná pásma vodních zdrojů • znečištění specifickými polutanty • problémy s vymezováním koupacích oblastí • péče o koupací oblast • provoz plavidel se spalovacími motory na VD

 

 

Scroll to Top