Obce a města mohou od 16. října žádat o posledních 3,7 miliardy ...

blank

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státní fondem životního prostředí vyhlašuje 3 dotační výzvy, ve kterých obcím a městům rozdělí 3,7 miliardy korun na zlepšení kvality vody. Jedná se zřejmě o poslední evropské dotace na čištění odpadních vod a vodohospodářskou infrastrukturu. Příjem žádostí začne 16. října 2017 a skončí 18. ledna 2018.

„Jsou to de facto poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období z evropských fondů čerpat, což znamená, že jsme u konce čerpání alokace vyhrazené pro tyto potřeby a také je to důkazem úspěšného čerpání našeho programu,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle Brabce tím však podpora v oblasti vod nekončí a bude pokračovat dále z národních zdrojů.

„Evropské dotace významnou měrou přispěly a stále přispívají ke zlepšování úrovně čištění odpadních vod, zvyšování kvality povrchových vod a rozvoji vodní infrastruktury v České republice, což se pozitivně odráží na našem životním prostředí. Díky nim mohou naše města a obce realizovat nákladné vodohospodářské projekty, které by jinak ze svých rozpočtů neufinancovaly,“ pokračoval ministr Brabec. Současně upřesnil, jak by měly být dotace konkrétně rozděleny.

„Více než 2 miliardy korun půjdou do kanalizací a čistíren odpadních vod, dalších 1,6 miliardy korun máme vyhrazených na stavbu a modernizaci úpraven pitné vody a vodovodních sítí. Zbývajících 50 milionů korun pomůže obcím a vodohospodářům odstranit nadměrné zatížení povrchových vod škodlivými látkami, zejména fosforem, a to ve vodárenských nádržích, přírodních koupalištích a jejich přítocích,“ přiblížil Brabec.

Z evropských fondů už byla v tomto programovém období poskytnuta podpora 382 vodohospodářským projektům dotacemi ve výši 9,7 miliardy korun „Díky tomu se reálně podpoří 180 čistíren odpadních vod, vybuduje 1 281 km stokových systémů, 231 km rozvodů pitné vody a 29 úpraven pitné vody. Nyní budou mít příležitost zlepšit svoji infrastrukturu další desítky obcí,“ hodnotil ministr Brabec.

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana je zájem o dotace na vodohospodářské projekty veliký. „V předešlých 8 dotačních výzvách, které byly v aktuálním Operačním programu Životní prostředí 2014─2020 na výstavbu vodovodů a kanalizací (včetně výzev pro integrované územní investice) vyhlášeny, jsme přijali celkem 518 žádostí za 12 miliard korun. Na téměř třetinu z nich se ale nedostalo. V aktuálních výzvách proto mají šanci uspět i ti žadatelé, kteří nesplnili formální náležitosti nebo dotaci pro velký převis kvalitních projektů dosud nezískali,“ sdělil Valdman.

Výzva č. 71 zahrnuje finanční prostředky pro kanalizace a čistírny odpadních vod. Jedná se buď o novou výstavbu, nebo modernizaci a navýšení kapacity stávajících zařízení. „Dostupnost kanalizace pro obyvatele a čištění odpadních vod je měřítkem vyspělosti společnosti a jejího vztahu k životnímu prostředí. U nás není na kanalizaci zakončenou ČOV stále připojena téměř pětina obyvatel, i když se nám daří zejména díky prostředkům z EU počet nových a intenzifikovaných ČOV zvyšovat,“ uvedl dále ministr Brabec.

S dotační výzvou č. 71 souvisí úzce i výzva č. 72, která krajům a obcím pomůže snížit množství nebezpečných látek v povrchových vodách v přírodních koupalištích a vodárenských nádržích. Tyto látky způsobují při koupání přímé zdravotní riziko. V tomto případě jsou dotace určené například do dodatečného odstraňování fosforu u čistíren odpadních vod, budování záchytných nádrží u kanalizace nebo sedimentačních nádrží na přítocích.

Třetí dotační výzva by měla obcím zajistit v období sucha dostatek kvalitní vody. Obce tak budou moci z dotace spolufinancovat výstavbu a modernizaci úpraven, přivaděčů a rozvodných sítí vody. Minimální výše výdajů však na jeden projekt činí 3 miliony korun, což může být limitující pro některé menší obce. „Zejména menším obcím nabízíme i paralelní dotační výzvu z Národního programu Životní prostředí, kde mohou získat dotaci od 100 tisíc korun do 3 milionů na průzkum, budování a posílení zdrojů pitné vody,“ dodal Valdman.

O dotaci ze 71., 72. a 73. výzvy OPŽP se mohou rovněž přihlásit dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace a obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst či jiných veřejnoprávních subjektů. U dotační výzvy 73. pak mohou být oprávněnými žadateli i kraje.  

O podrobné informace se se zájemci podělí odborníci SFŽP ČR i na bezplatných seminářích 19. září v Praze a 4. října v Ostravě, či na pobočkách krajských pracovišť SFŽP ČR, na stránkách Fondu a bezplatné lince 800 260 500.

 

Dokumenty k 71. výzvě zde.

Dokumenty k 72. výzvě zde.

Dokumenty k 73. výzvě zde.

Scroll to Top