SOVAK ČR souhlasí s návrhem normy ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory

blank

Odlehčovací komory jsou budovány na jednotných stokových sítích za účelem odlehčování vod za deště do vodního recipientu, protože z ekonomických a technických důvodů není možno všechen srážkový odtok z urbanizovaného povodí přivádět na čistírnu odpadních vod. Navržená norma ČSN 75 6262 – Odlehčovací komory, na jejímž zpracování se podílel i SOVAK ČR se zabývá návrhem a posouzením odlehčovacích komor na základě metodiky založené na místně specifickém přístupu, který odpovídá současnému stavu poznání a je implementován v Rámcové směrnici 2000/60/ES a v technických normách některých evropských států. Místně specifický přístup zohledňuje jednak množství přepadající vody a znečištění z OK, jednak účinky přepadů ve vodním recipientu, které závisí na vlastnostech a parametrech recipientu, a respektuje rovněž různé požadavky na ochranu recipientů.

SOVAK ČR souhlasí s vypořádáním připomínek ze dne 8. 12. 2016 a návrhem normy ČSN 75 6262 z března 2017 a doufá v brzké schválení konečné verze a její zavedení do běžné praxe.

Ing. Oldřich Vlasák
Ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ing. Filip Wanner

Scroll to Top