Anketa mezi nejvýznamnějšími hráči v českém vodárenství: Dvousložková ceny vody. Ano, nebo ...

blank

Českými médii rezonuje citlivé téma týkající se zavedení dvousložkové ceny vody. S návrhem přišlo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky, podle nějž jde o možnost, jak do vodohospodářské infrastruktury dostat další finanční prostředky. Dvousložkovou cenu vody již v tuzemsku uplatňuje několik vodárenských společností a také řada zemí v západní Evropě. Prostřednictvím portálu www.vodarenstvi.cz jsme oslovili významné představitele českých vodárenských společností, aby se k problematice vyjádřili. Odpovědi budeme v následujících dnech postupně zveřejňovat.

Otázky:
1) Jaký je postoj Vaší společnosti k možnosti zavedení dvousložkové ceny vody?
2) Uvažuje (uvažovala v minulosti) Vaše společnost o této možnosti? Jaké byly závěry?
3) Jak se stavíte k možnosti zvýšit fixní podíl v ceně až na 50 % ze současných 15 %?
4) V čem podle Vašeho názoru spočívají výhody dvousložkové ceny, v čem naopak vidíte její úskalí a problematické momenty?

Petr Mrkos, generální ředitel PVK Praha:
1) V Praze nevidím zavedení dvousložkové ceny jako reálné. Jednak k tomu není politická vůle a koncentrované město jako Praha není pro aplikaci dvousložkové ceny dle mého názoru ideální, neboť většina zákazníků má kontinuální odběry a problematika „občasných“ odběrů jako v případě chalupářů je v Praze zcela okrajová.
2) O zavedení dvousložkové ceny jsme v Praze nikdy neuvažovali.
3) Zvýšení fixního podílu by přineslo do vodárenství řadu pozitivních prvků, neboť přibližně 80 % nákladů VUC jsou náklady fixní. Vodárenské společnosti by tak měly jistotu větší stability například pro investice do vodohospodářského majetku.
4) Vyšší podíl fixní složky je dle mého názoru také spravedlivější pro odběratele, neboť snižuje vliv na cenu tak zvaných černých pasažérů – tedy odběratelů, kteří jsou sice připojeni na vodovod nebo kanalizaci, musí se kvůli nim udržovat infrastruktura, ale nerealizují žádné nebo jen minimální odběry a o jejich náklady se tak musí podělit ostatní odběratelé. Je třeba si ale přiznat, že v dnešní době je rozhodnutí o zvýšení fixního podílu zřejmě politicky neprůchodné. Stačí si vzpomenout, jaký rozruch vyvolala snaha ERÚ o změnu způsobu kalkulace tarifů za elektrickou energii, kde klíčovým motivem byl právě nárůst fixních plateb u odběratelů s nízkým odběrem.

Jiří Paul, ředitel společnosti VAK Beroun:
1) Naše společnost považuje dvousložkovou cenu vody za smysluplný a spravedlivý způsob účtování vodného a stočného.
2) O zavedení dvousložkové ceny vody u naší regionální ceny pro vodné a stočné v současnosti usilujeme. V našich podmínkách to ale znamená vydat veřejné vyhlášky ve všech obcích, kde regionální cena platí, což obnáší projednání ve 46 obecních zastupitelstvech. V tuto chvíli jsme zhruba v polovině celého procesu.
3) Možnost zvýšení maximálního podílu pevné složky rozhodně vítáme. Fixní náklady na výrobu a distribuci vody a její odvedení a čištění se v oboru pohybují ještě daleko výše, při dostatečné obnově majetku přes 70 % z celkových nákladů. Myslím, že je správné, když pak každá společnost nastaví výši pevné složky podle místních podmínek a potřeb.
4) Nespornou výhodou je spravedlivější rozložení nákladů u těch vodovodů a kanalizací, kde je velký podíl přípojek se žádným nebo minimálním odběrem. Pro příklad – v oblasti působnosti naší regionální ceny je více než 15 % přípojek, u kterých fakturace nestačí pokrýt ani pravidelnou výměnu vodoměru po šesti letech. Fixní náklady za takovéto odběratele pak musí zaplatit jejich sousedé, kteří vodu opravdu odebírají. To jsou nejčastěji vícečetné domácnosti, tedy rodiny s dětmi.  Ti při přechodu na dvousložkovou cenu zaplatí v celkovém vyúčtování méně než při jednosložkové ceně. To, že zákazníci bez stálého odběru (třeba rekreační objekty) platí stálou platbu, považuji za správné. Kdykoliv mohou totiž otočit kohoutkem a mají vodu v zaručeném množství i kvalitě.
Největším úskalím zavedení dvousložkové ceny je finanční dopad na seniory s malou spotřebou, kteří žijí osamoceně ve vlastním domě. Těm se účet za vodné a stočné navýší. Z naší zkušenosti je to ale velmi malá skupina odběratelů. Řada seniorů totiž žije v domech s větším počtem domácností na jednu přípojku, takže ti naopak zavedením dvousložkové ceny ušetří. Je ale dobré na tuto část odběratelů při zavádění dvousložkové ceny myslet a připravit pro ně nějakou možnost kompenzace třeba ve spolupráci s obcí.
Ivan Eis, generální ředitel 1. SčV:
1) Při současném maximálním podílu fixní složky ve výši 15% nemá,  dle našeho názoru, vůbec smysl dvousložkovou cenu zavádět.
2) Ano uvažovala, nicméně vzhledem k výše uvedenému jsme k zavádění dvousložkové ceny provozované lokality nijak nepodněcovali.
3) Velmi kladně. Celá podstata dvousložkové ceny tkví v tom, že chcete motivovat majitele nevyužívaných přípojek k tomu, aby tyto přípojky využívat začali. Současně tím ulevíte těm, kteří například nemají jinou možnost alternativního zásobení pitnou vodou a vlastně doposud museli hradit v ceně i náklady související s údržbou a správou nevyužívaných přípojek. Aby tato motivace však měla smysl, musí být dostatečně silná, což lze zajistit pouze s podílem kolem 30 % fixní složky.
4) Výhody jsou vlastně popsány v předchozím bodě. Nevýhody spočívají zejména na straně provozovatelů a vyplývají z větší složitosti a pracnosti účtování a evidence v oblasti fakturace a vyúčtování. Se sofistikovaným zákaznickým softwarem však tato úskalí nepředstavují žádný velký problém. Také ne každá lokalita je pro zavedení dvousložky úplně vhodná. Hodí se zejména tam, kde je velký podíl rekreačních, celoročně neobývaných objektů a poměrně značná zástavba rodinnými domky, které jsou sice napojeny na veřejný vodovod nebo kanalizaci, ale využívají jiný alternativní zdroj, např. studnu nebo vrt.

Josef Fedák, místopředseda představenstva VAK Pardubice:
1) Naše společnost zvažuje zavedení dvousložkové ceny již několik let, ale jedná se spíše o politickou otázku. Zatím tato varianta nebyla předložena valné hromadě.
2) V současné době představenstvo společnosti vážně uvažuje o zavedení dvousložkové ceny, ale nejdříve v roce 2019.
3) Dle našeho názoru by fixní podíl v ceně měl být vyšší než současných 15 %. V případě, že to bude 50 nebo 40 %, bylo by to optimální.
4) Výhodou dvousložkové ceny je, že na nákladech vodného a stočného se podílejí všichni odběratelé. Jejich podíl závisí na výši pevné složky. Při dvousložkové ceně je pomalejší nárůst pohyblivé složky. Dvousložková cena může motivovat odběratele s minimálními nebo žádnými odběry k vyšším odběrům.  Dvousložková cena je motivací pro odběry na sídlištích a průmyslových podnicích.

 Martin Bernard, generální ředitel Moravská Vodárenská:
Ať se budoucnost vyvine jakkoliv, rozhoduje o uplatnění vždy vlastník a změna nemá vliv na celkové příjmy vlastníka a provozovatele, pouze přerozdělí v současnosti vybrané zdroje.

Scroll to Top