Stanovisko SOVAK ČR k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se ...

blank

Dne 14. 12. 2016 byl zveřejněn návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016. SOVAK ČR vítá, že tento návrh již zohledňuje podporu pro významnou část výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, realizovaných na infrastruktuře veřejných vodovodů a kanalizací. Jedná se zejména o podporu pro kogenerační jednotky na čistírnách odpadních vod a také podporu pro výrobu elektrické energie na malých vodních elektrárnách na přívodních řadech, akumulacích či distribuční soustavě.

Návrh rozšíření podpory oproti aktuálnímu znění cenového rozhodnutí č. 5/2016 pokládáme za naprosto logický a správný, neboť například realizace a provoz kogeneračních jednotek, využívající bioplyn z anaerobní stabilizace čistírenských kalů umožňuje významně zvyšovat energetickou soběstačnost provozovaných zařízení oproti stavu, kdy je bioplyn využíván pouze pro výrobu tepla, nutného pro stabilizaci kalů. Obdobně malé vodní elektrárny využívají pouze existující hydrodynamický potenciál. Bez aktuální podpory by ovšem řada instalací po dožití nebyla obnovena s odpovídajícími environmentálními dopady.

Přestože navržené rozšíření podpory se dotýká pouze části instalovaných zdrojů, uvedených do provozu před 31. 12. 2005, nepřijetí návrhu by v celkové kvantifikaci ekonomických dopadů oboru vodovodů a kanalizací, dle údajů SOVAK ČR, znamenalo kombinovaný výpadek 140 mil. Kč, což znamená cca 0,5 % z ročního objemu fakturovaného vodného a stočného z veřejných vodovodů a kanalizací. Konkrétní percentuální dopad by byl samozřejmě vyšší v konkrétních lokalitách s realizovanými výrobnami a musel by být kompenzován přehodnocením lokální investiční politiky či úpravou cen.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá:
Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top