Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR k návrhu nařízení vlády o ...

blank

SOVAK ČR vydal následující stanovisko:

SOVAK ČR po prostudování návrhu nařízení vlády, nahrazující existující nařízení vlády č. 416/2010 Sb. vč. související předkládací zprávy a odůvodnění, došel k názoru, že s návrhem nelze v žádném případě souhlasit, neboť v materiálu zcela absentuje vyhodnocení stávající úrovně i dopadů změněné regulace na stávající osoby oprávněné k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a provozovatele dotčených čistíren odpadních vod (ČOV) a také jejich výrobce. Za naprosto neakceptovatelné pokládáme absenci jakékoliv komunikace ze strany předkladatele s výše uvedenými dotčenými stranami, která je nezbytná pro určení akceptovatelných úrovní vypouštěného znečištění. Požadujeme svázání předložení  NV s připravenou novelizací nařízení vlády č. 61/2003 Sb., které upravuje podmínky vypouštění odpadních vod do vod povrchových, neboť pouze tehdy bude možné zajistit soulad mezi definovanými požadavky (zejména u ukazatele celkový dusík). Na rozdíl od předkladatele jsme toho názoru, že předložený návrh NV ovlivní podmínky podnikatelského prostředí v tomto oboru v ČR negativně. 

Jako zdůvodnění tohoto stanoviska zároveň předkládáme upozornění na následující věcné nesrovnalosti v předloženém návrhu, které dle našeho názoru jsou překážkou dalšího projednávání NV:

  • Věcně nejzásadnějším problémem předloženého materiálu je zavedení požadavku na účinnost v parametru Ncelk, který doposud nebyl limitován. V odůvodnění návrhu NV se vyskytuje chyba v celém textu, kde je uváděno, že limity pro Ncelkjsou zmírněny.Naopak, tyto limity jsou nově zaváděny namísto limitů pro Namon.Dosahování limitů pro Ncelk na domovních ČOV s kapacitou do 50 EO považujeme za de facto nemožné. Stanovená úroveň je na hodnotách BAT limitů pro ČOV v kategorii 100 000 EO v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. U těchto ČOV je zajištěna jak potřebná rovnoměrnost nátoku, kvalita instrumentace i obsluhy a z důvodu nedostatečného poměru BSK5/Ncelk je často dosahování redukce ukazatele Ncelk až dávkováním externího substrátu. V návrhu NV navíc není ani zohledněna problematika nitrifikace v zimním období.
  • V odůvodnění návrhu jsou uvedeny v podstatě pouze pozitivní dopady předloženého NV. Je však zcela opomenut zásadní dopad nového zavedení požadavku na účinnost odstranění parametru Ncelkna výrobce domovních ČOV z důvodů nutnosti absolvování nových certifikací a absolvování nových zkoušek účinnosti rozšířených o doměření nově požadovaného parametru. Tyto náklady budou výrobci následně přenášet i na konečné uživatele, s čímž se samozřejmě zvýší cena výrobků a u menších firem mohou být náklady na novou certifikaci dokonce likvidační.
  • Podle §3 odst. 3 návrhu NV budou mikrobiologické limity stanovovány v případě, že osoby s odbornou způsobilostí budou toto požadovat z důvodu ochrany podzemních vod. Nejsou však stanovena žádná podrobnější kritéria tohoto posouzení.Bude tak docházet k nejednotnému výkladu a nejednotnému stanovování této povinnosti.
  • V odůvodnění je uváděno, že parametr celkový fosfor není pro vypouštění do vod podzemních problematický a že budou stanoveny takové limity, aby nebylo nutno dávkovat koagulant. Tento názor však není doložen praktickými výsledky realizovaných ČOV. Při požadavku na účinnost 50 % tak zůstává nutnost i nadále realizovat dávkování koagulantů, které patří mezi nebezpečné látky a tedy z pohledu skladování a dávkování představují (obdobně jako je tomu u řady externích substrátů) pro vlastníka ČOV velký problém.

Z výše uvedených věcných připomínek, které jsou pouze reprezentativním výčtem, vyplývá, že návrh NV má zásadní negativní dopady jak na provozovatele, tak na výrobce ČOV s vypouštěním do vod podzemních a tyto dopady byly předkladatelem vyhodnoceny pouze zcela formálně a postrádáme vyhodnocení toho, jak v současnosti ČOV plní požadavky stávající regulace. Je třeba upozornit také na to, že současný text nařízení vlády č. 416/2010 Sb. pochází z roku 2010 a jedná se tak o zásadní zpřísnění limitů v krátkém časovém intervalu. Dále by mělo být vyhodnoceno, zda existují na trhu ČOV, které v dané velikostní kategorii navržené požadavky splňují. Do doby odstranění těchto věcných vad a doplnění analýzy dopadů nepovažujeme za vhodné pokračovat u tohoto návrhu NV v legislativním procesu. Požadujeme bezodkladně ze strany předkladatele zahájit diskusi s odbornými asociacemi, které reprezentují vlastníky, provozovatele i výrobce dotčených ČOV. Vzhledem k výše uvedenému a ke značné tematické podobnosti tak požadujeme odložit projednávání návrhu NV a spojit s projednáváním připravované novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kde také ještě nebyla přes sliby vedení Ministerstva životního prostředí diskuse zahájena.

Ing. František Barák, v. r.

předseda představenstva SOVAK ČR

Za technickou stránku stanoviska odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, Ing. Martin Srb

Scroll to Top