Stanovisko SOVAK ČR k návrhu zákona o odpadech

blank

SOVAK ČR se účastní v roce 2016 připomínkového řízení k novému zákonu o odpadech, který byl předložen do meziresortního připomínkové řízení Ministerstvem životního prostředí. Obecně je možné konstatovat, že nový zákon se zaměřuje na problémové okruhy aktuálně platného zákona č. 185/2001 Sb., který prošel již řadou novelizací a v oblasti recyklace a znovuvyužití materiálů zpřesňuje regulatorní prostředí. Na druhou stranu je nutné vnímat i ekonomické aspekty předlohy, které jsou sice vedeny snahou motivace ke změně současného způsobu nakládání s odpady, na straně druhé představují v e srovnání s podmínkami ostatních států EU příliš velkou zátěž pro podnikatelské subjekty a fyzické osoby.

Pro vodohospodářské společnosti je problémová zejména nová položka platby za technické zabezpečení skládek, kde je efektivně vzhledem k svým optimálním vlastnostem využíván zejména kal z čištění komunálních odpadních vod a kde doporučujeme ponechat stávající stav regulace maximálním % TZS i vyloučení z poplatkové povinnosti. Také plánovaný nárůst položky skládkovacího poplatku za směsný komunální odpad by měl být zvolen racionálně tak, aby nepředstavoval významné sociální dopady a měl by být posuzován v kontextu souběžného nárůstu environmentálních poplatků, iniciovaných Ministerstvem životního prostředí, zejména v poplatkové novele zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody pro více jak 8 mil. obyvatel v České republice. 

Ing. Oldřich Vlasák

ředitel SOVAK ČR

 

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva

Scroll to Top