Stanovisko Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) k návrhu ...

blank

V rámci procesu novelizace prováděcích předpisů zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. (dále jen „Zákon“) po jeho novelizaci zákonem č. 223/2015 Sb. byla připravena Ministerstvem životního prostředí i novela prováděcí vyhlášky č. 382/2001 Sb.

Tato novelizace přináší zcela nové a v praxi velmi těžce realizovatelné technické požadavky na proces zpracování, uskladnění a návazné aplikace čistírenských kalů na zemědělskou půdu (mikrobiologické požadavky, situační, ale i vlastní interní prostorové požadavky pro proces úpravy včetně zákazu mísení, požadavky na rychlost aplikace apod.).

Konečným efektem přijetí návrhu novelizace předpisu je jednoznačný posun od využití organické biomasy, které se v praxi v zemědělství nedostává, k odstraňování kalů jinými, z pohledu zákona přijatelnými cestami – což je vzhledem k zákazu skládkování čistírenských kalů v praxi zejména spalování. Mimo to, že spalování je v hierarchii způsobů nakládání s odpady sekundární vůči opětovnému využití, přinese takový krok negativní dopad do stočného vodohospodářských společností, které čistírenské kaly nyní předávají k zemědělskému využití. Jiné způsoby odstraňování či likvidace kalů představují často až 10- ti násobek stávajících nákladů.

Z výše uvedených důvodů SOVAK ČR podporuje návrh novely poslance Kotta, přestože také do určité míry podmínky zpracování a aplikace čistírenských kalů zpřísňuje.

Ing. Oldřich Vlasák v. r.
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá:  
Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva

soubor se Stanoviskem je ke stažení zde.

Scroll to Top