Povodí Labe připravuje úpravu břehu Labe v Jiráskových sadech v Hradci Králové

Mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí chystají vodohospodáři rekonstrukci levého břehu řeky. Cílem je obnovit průtočnou kapacitu a zároveň vrátit soutoku Labe a Orlice podobu, kterou měl na počátku 20. století. Podnik na podzim také získal stavební povolení pro výstavbu poldru Kutřín.

Práce budou podle vodohospodářů spočívat v odtěžení sedimentu z levého břehu Labe spojeného s odstraněním náletových dřevin. Následně bude opevněn břeh a provedena náhradní výsadba na určených místech, která bude respektovat charakter parku.

Protože se lokalita nachází v městské památkové zóně, byly všechny práce projednány a odsouhlaseny Magistrátem města Hradec Králové a odbory životního prostředí, hlavního architekta a památkové péče, NPÚ Josefov a ZO ČSOP Orlice. Stavba bude zahájena na jaře příštího roku a s jejím ukončením se počítá v polovině roku 2020.

Stavební povolení pro poldr Kutřín

Výstavbu poldru vodohospodáři připravují od roku 2010. Vydáním stavebního povolení se naplno rozběhly práce na prováděcí dokumentaci, na které bude navazovat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Práce by měly být dokončeny koncem roku 2019. Předpokládané náklady činí 460 milionů korun a stavba by měla být spolufinancována z dotačního titulu ministerstva zemědělství – Podpora prevence před povodněmi IV. etapa.

Výhodnost profilu zvoleného pro stavbu poldru spočívá v tom, že při relativně krátké hrázi 135,4 metru a výšce hráze nad terénem 17,5 metru je dosaženo retenčního prostoru až 3,6 milionu kubíků při průtoku Q100. Celkový objem akumulované vody může dosáhnout až 4,8 milionu kubíků. Kvůli požadavkům na ochranu přírody a maximální zachování kontinuity toku a provozním požadavkům na funkci vodního díla je poldr navržen jako betonová tížná hráz.

Poldr má stejně jako řada jiných protipovodňových staveb mnoho odpůrců. „Jsme zklamáni, po léta jsme bojovali za to, aby tam poldr nebyl. S jeho stavbou jsme se nesmířili, protože si říkáme, že je nesmysl ho tam dělat, když řeka tři roky po sobě vysychá a někdy tam neteče ani kapka vody. Větší význam by mělo vybudovat tam přehradu s vodou, byť třeba napuštěnou jen do jedné třetiny. Nikdo by proti ní nebyl, protože každý ví, jaká jsou dnes sucha,“ řekl například předseda spolku Kutřín 42 Jiří Albrecht.

Scroll to Top