Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení

Seminář konaný 18. června 2020 v konferenčním sále na Novotného lávce v Praze 1 připravil SOVAK ČR ve spolupráci se členy komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a komise laboratoří. Navazoval přitom na revizi normy ČSN 75 6406 Nakládání s vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu, která byla vydána v únoru 2020.

Předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR Radka Hušková v referátu Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení z pohledu provozovatele vysvětlila účastníkům semináře, co předcházelo revizi normy ČSN 75 6406. V květnu 2015 došlo v Dejvicích ke kontaminaci pitné vody, která byla způsobena průsakem odpadní vody do vodovodního řadu. Bylo mimo jiné provedeno epidemiologické šetření na odtoku z čistíren odpadních vod pražských nemocnic a bylo zjištěno, že účinnost čištění odpadních vod je nízká. V odtocích byly zjištěny noroviry a další patogeny.

V České republice neexistuje legislativa, která by stanovovala limity mikrobiologického znečištění v infekční vodě vypouštěné z nemocničních čistíren do stokové sítě pro veřejnou potřebu. Problematikou odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení se zabývala norma ČSN 75 6406 z roku 1996, ale nakládání s infekčními vodami ze zdravotnických zařízení řešila nedostatečně.

Bylo zjevné, že je nezbytné zastaralou normu ČSN 75 6406 revidovat. SOVAK ČR zadal v roce 2016 Státnímu zdravotnímu ústavu vypracování rešerše, která obsahovala informace o výskytu rizikových chemických, infekčních a radioaktivních látek v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení, o legislativě v různých státech a o vhodných technologiích čištění nemocničních odpadních vod. Na vypracování rešerše navazovala příprava textu revidované normy v roce 2018 a připomínkové řízení v roce 2019. Revidovaná ČSN 75 6406 byla vydána v únoru 2020. Tato ČSN je platná, avšak nezávazná. Dále bude snaha o to, aby se ČSN 75 6406 stala závaznou pro zdravotnická zařízení, která vypouštějí odpadní vody do kanalizace.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top