Dražší voda také v Písku

Zastupitelstvo města schválilo navýšení vodného a stočného pro rok 2020. Voda zdražuje zejména vlivem významných investic či nárůstu indexů nákladových položek napříč Českou republikou.

„K navýšení dochází vlivem nárůstu indexů nákladových položek pro příští rok i z důvodu vyššího nájemného za vodohospodářský majetek a zohledněn musí být i případný výpadek vlastního zdroje surové vody a zvýšený odběr vody z Římova při velkém suchu,“ vysvětlil Roman Honzík z Vodárenské správy Písek. Zatímco stočné zůstane v Písku stejné, vodné stoupne o 3,50 korun za metr krychlový. Celkové navýšení ceny za vodné a stočné tak bude činit pět procent oproti letošku.

SOVAK ČR opakovaně zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné a stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top