Vypsáno výběrové řízení v souvislosti s nádrží Vlachovice

Je vypsáno výběrové řízení na projektovou přípravu přírodě blízkých opatření v povodí budoucího vodního díla Vlachovice. Mají ozdravit krajinu, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení prostředí.

Hlavním účelem díla je zabezpečit spolehlivý vodárenský odběr a pokrýt potřeby vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů. Nádrž bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Bude také protipovodňovou ochranou sídel podél řeky a bude nadlepšovat minimální průtoky řeky Vláry v období sucha. Poslouží i k ředění odpadních vod vypouštěných do toku pod nádrží nejen z čistíren odpadních vod.

Dílo by mělo být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun. „Plánované vodní dílo Vlachovice je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmyslu či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo Vlachovice bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí,“ uvedl loni generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že to bude slučitelné s vodárenským využitím, bude také využíváno ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Podle Povodí Moravy se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a objemem 29,1 milionu metrů krychlových. Pro průběh projektování je významné, že se stavbou souhlasilo všech devět dotčených obcí. Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.

Scroll to Top