SOVAK ČR k Věcnému záměru stavebního zákona

Vláda České republiky na svém jednání 24. června 2019 projednala a schválila Věcný záměr stavebního zákona. Hlavním cílem nového zákona je odstranit nepřiměřenou délku povolovacích řízení. Průměrná délka činí 5,5 roku, cílem je zkrátit tuto průměrnou lhůtu na 1 rok a odstranit stávající praxi, kdy úředník stavebního úřadu si často není jist, které dotčené orgány mají být osloveny.

Spolek SOVAK ČR zastupuje zájmy vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, kteří jsou záměrem přímo dotčeni. Přestože záměr lze pokládat v principu za správný a racionální, je nutné upozornit na skutečnost, že některé aspekty zjednodušení povolovacího řízení mohou oslabit účinné nástroje ochrany práv subjektů, zajištujících služby ve veřejném zájmu, jejichž stanovisky jsou v současnosti stavební úřady vázány. Věcný záměr stavebního zákona míří k projednání oběma komorami Parlamentu České republiky. O dalším vývoji schvalovacího procesu bude SOVAK ČR informovat na svých stránkách a v časopise SOVAK.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top