Pokuta 400 tisíc korun pro Pražské vodovody a kanalizace

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Praze pokutovali PVK za provoz zařízení Kalové hospodářství Drasty v okrese Praha-východ bez platného povolení. Zařízení má sloužit k dosoušení vyhnilého kalu z Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

„Inspektoři při místním šetření zjistili, že na kalové pole je čerpán kal surový. Jednalo se tedy o změnu využití zařízení z prostých odvodňovacích nádrží na stacionární zdroj znečišťování ovzduší. A k provozu takového zdroje neměla společnost Pražské vodovody a kanalizace povolení. V období, kdy byla kalová pole využívána pro zpracování surového kalu, který tam být neměl, jsme evidovali velké množství stížností na obtěžování zápachem z okolních obcí,“ sdělil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Praha Václav Beroušek. Podle inspektorů došlo k ohrožení životního prostředí, protože nebylo zajištěno spolehlivé a kontrolovatelné vyloučení negativních dopadů provozu. Pokutu potvrdilo ministerstvo životního prostředí a sankce je pravomocná.

Scroll to Top