VaK Chrudim pro vodarenstvi.cz: Plánujeme pokračovat v odkupování nově vybudované infrastruktury

Redakce portálu vodarenstvi.cz provedla průzkum mezi významnými vodárenskými společnostmi a zajímala se o nejúspěšnější dokončené projekty, problematiku sucha nebo o objem chystaných investic pro rok 2019. Vodovody a kanalizace Chrudim hodnotí rok 2018 jako úspěšný. Během loňska odběratelé nepocítili přes přetrvávající sucho žádné komplikace, nicméně jsou podle prokuristy společnosti Ivo Doskočila vodohospodáři v této problematice obzvláště na pozoru a připravují řadu opatření.

Mezi problémové oblasti řadí Doskočil například rekonstrukce vodovodů a kanalizací, které se nachází v komunikacích měst a SÚS Pardubického kraje nebo řešení nevýhodných nájemních smluv uzavřených v minulosti mezi společností a třetími subjekty. VaK Chrudim proinvestují i letos desítky milionů korun.

Jak je společnost spokojena s rokem 2018? Který dokončený projekt považujete za nejdůležitější, a který nejvýznamnější naopak připravujete pro další období?

Za společnost Vodovody a kanalizace Chrudim mohu konstatovat, že rok 2018 byl pro nás celkem úspěšný. Díky provedeným odkupům vlastních akcií je naše společnost dnes téměř z 99,8 % vlastněna obcemi. Z hlediska investic se naše společnost v tomto roce, po několika velkých investičních akcích v minulých letech, zaměřila na větší množství drobnějších investic s náklady maximálně šest milionů korun na akci. Všechny projekty mají své opodstatnění při obnově infrastrukturního majetku a v jejich průběhu jsme se někdy potýkali s nejrůznějšími menšími problémy. Ze svého pohledu si cením spolupráce a dodržení umluvených dohod mezi naší společností, zhotovitelem, vedením obce Chrast a odpovědnými pracovníky SÚS Pardubického kraje při rekonstrukci vodovodu v obci Skála a následné obnově komunikace v ní. Podobná dohoda byla domluvena pro investiční akci v letošním roce v Heřmanově Městci, ulici Pokorného – naše společnost bude v této lokalitě rekonstruovat kanalizaci, SÚS provede modernizaci povrchů komunikace a významný podíl na úpravu okolí komunikace připadá i na město Heřmanův Městec (obnova osvětlení, úprava zelených ploch a obnova chodníků). V roce 2019 bychom rádi zahájili rekonstrukci úpravny vody na Seči.

Vodohospodáře trápilo v roce 2018 v mnoha částech naší země sucho a museli řešit komplikace s ním související. Pokračujete v některých opatřeních i v této souvislosti?

Naše společnost je vlastníkem řady zdrojů pitné vody ať již podzemních, nebo povrchových. V žádném případě tedy nikdo z našich odběratelů nepociťuje problémy spojené se suchem, naopak pitná voda z našich zdrojů je dodávána prostřednictvím VSVČ do dalších oblastí (Pardubicko nebo Královéhradecko), kde může být z nejrůznějších důvodů krátkodobě nedostatek vody. Dostatek vody v naší oblasti nás nenechává klidnými, proto spolu s provozovatelem vodárenské infrastruktury a spřízněnými vodárenskými společnostmi v rámci VSVČ připravujeme řadu projektů na dalším propojování vodárenských soustav a skupinových vodovodů, jejich rozšiřování, ale také projekty spojené s obnovou hlavních přivaděčů. Připravovaná rekonstrukce úpravny vody Seč je jedním z těchto kroků.

Je oblast, ve které Vás takzvaně tlačí bota? V čem oproti předchozím letům očekáváte výrazný posun dopředu – ať už v legislativní, odborné nebo jiné oblasti?

Takových oblastí je celá řada. Jako příklad je možné uvést řešení nevýhodných nájemních smluv uzavřených v minulosti mezi naší společnosti a třetími subjekty (podnikateli) nebo řešení vztahů s majiteli pozemků, kde se nachází naše infrastruktura, po provedené digitalizaci. Určité problémy máme s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, které se nachází v komunikacích některých měst a SÚS Pardubického kraje – v rámci vstupu do těchto komunikací jsme nuceni hradit poplatky za vstup do komunikace a za uložení vodárenské infrastruktury do ní (přesto, že se jedná o rekonstrukci stávajících sítí), dále je po nás požadována taková rekonstrukce povrchů, kdy nevyhovující komunikace a chodníky máme renovovat do podoby zásadně odlišné od původního stavu. Domnívám se, že v této oblasti by měla být zásadně upravena legislativa. Na základě zákonných norem vodohospodáři zdarma odvádí a čistí vodu z komunikací (SÚS, měst a obcí) a na druhou stranu si tyto subjekty schvalují vlastní ceníky a normy pro opravy komunikací. Myslím, že by těmto vztahům slušela určitá reciprocita.

Jaký objem finančních prostředků jste vyhradili na investice pro rok 2019?

Pro rok 2019 máme plánovány na investice prostředky ve výši 87 milionů korun, v případě zahájení rekonstrukce úpravny vody na Seči to může být i více. Dále nad rámec těchto prostředků plánujeme pokračovat v odkupování nově vybudované vodárenské infrastruktury.

Scroll to Top