Vodárny a kanalizace Karlovy Vary: Elektrochlorace na Úpravně vody Březová

Vodakva využívala pro desinfekci ve svých úpravnách plynný chlór. Podle vodohospodářů to však přinášelo bezpečnostní rizika. Proto se společnost dlouhodobě zabývala otázkou možné náhrady této technologie. Vhodnou alternativou se ukázala desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného.

Metoda elektrochlorace je rozšířená pro desinfekci menších vodních zdrojů a pro následné hygienické zabezpečení vody na vodovodní síti. Její využití ve velkých úpravnách v obtížně dostupných lokalitách je problematické. Průmyslově vyráběný koncentrovaný produkt, který se při této metodě používá, je totiž nutné dovážet v barelech. Nelze ho ve větším množství skladovat. Došlo by ke snížení koncentrace účinné látky a tvorbě sedimentů.

„Vodakva elektrochloraci instalovala již v roce 2010 v úpravně pitné vody ve Žluticích. Výsledky osmiletého provozu tohoto zařízení byly výborné. Potvrdily, že elektrochlorace je bezpečná a spolehlivá metoda desinfekce. Navíc jde o zařízení, které nemá negativní dopad na životní prostředí a jehož provoz je ekonomicky srovnatelný s provozem dávkování plynného chloru,“ uvedl portál vodakva.cz

Rovněž v dalších dvou provozovaných úpravnách Svobodka a Milíkov došlo k odstavení dávkování plynného chlóru. Následně bylo vzhledem k nižší výrobě úpraven i jejich snadné dosažitelnosti pro nákladní přepravu rozhodnuto využívat pro desinfekci chlornan sodný. Poslední úpravnou s dávkováním plynného chlóru zůstala úpravna v Březové. Ta je největší provozovanou úpravnou společnosti Vodakva. Úpravna byla před dvěma lety rozšířena o třetí stupeň úpravy – ultrafiltrační jednotku. To umožnilo násobně snížit množství dávkovaného chlóru.

„Na základě výběrového řízení byla vybrána technologie německé firmy ProMinent. Tato technologie je schopná vyrobit 500 gramů chlóru za hodinu v koncentraci 20 gramů na litr. Součástí technologie je elektrolyzér s membránovým reaktorem na výrobu chlóru, přičemž při výrobě dochází k odpouštění anolitu, což výrazně zvyšuje čistotu vyrobeného produktu. Součástí zařízení je akumulační nádrž vyrobeného roztoku chlornanu a dávkovací čerpadla,“ doplnili vodohospodáři.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel západních Čech a v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje pro zákazníky další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top