MŽP: Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst ...

Více než stovce obcí pomohou evropské prostředky vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí totiž schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Nejdříve pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbylou miliardu pak uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí.

Podle ministerstva mohli starostové a vodohospodáři o prakticky poslední peníze na výstavbu čistíren a kanalizací z OPŽP v tomto programovém období žádat na podzim loňského roku. O tom, že byl zájem o ně enormní, svědčí skutečnost, že na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo během tří měsíců rekordních 214 žádostí s požadavkem na 7 miliard korun, což trojnásobně překročilo vymezenou částku.

„Vodní hospodářství a rozvoj vodohospodářské infrastruktury je jednou z nejdůležitějších priorit současného operačního programu. Aktuálně proto podpoříme částkou 3,8 miliardy korun prvních 105 nejúspěšnějších loňských projektů, které pomohou snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů. Jak jsem přislíbil, původně vyčleněnou alokaci výzvy se nám podařilo navýšit, a to o více než 100 procent. Jak s evropskými tak i národními prostředky počítáme i pro dalších nejméně 76 kvalitních projektů, jež se do původně vymezeného rozpočtu výzvy nevešly,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle něj bylo téměř 30 projektů díky právě realizované realokaci prostředků v OPŽP schváleno již nyní s tím, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace jim bude vydáno neprodleně poté, co realokaci odsouhlasí Evropská komise. „To lze očekávat v druhé polovině letošního roku. Zbylým projektům, splňujícím kritéria OPŽP a zařazeným aktuálně do zásobníku projektů, nabídneme možnost získat podporu z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Tu budou moci žadatelé čerpat za stejných podmínek jako z OPŽP, a to ze samostatné dotační výzvy v rámci Národního programu Životní prostředí, která bude vypsána v srpnu letošního roku,“ pokračoval Brabec.

Schválené dotace 71. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 se zaměřují na výstavbu nových čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a míří do měst a obcí, kde je nezbytné modernizovat či navýšit kapacitu stávajících zařízení. „Nové čistírny odpadních vod a kanalizace se tak v brzké době dočkají například obce Píšť, Doudleby n. Orlicí, Všestary či Okrouhlice, s rozšířením čistírny může začít Vranov nad Dyjí, Lysice či Představ, do odkanalizování se mohou pustit v Jablonci n. N. či obce v povodí Jizery u Mladé Boleslavi. Mezi úspěšné žadatele prvního kola se zařadila i Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, která díky 103milionové dotaci zajistí odvedení odpadních vod z povodí vodárenské nádrže Vrchlice na čistírnu v Kutné Hoře, čímž nejenže nově odkanalizuje řadu obcí, ale zejména ochrání před znečištěním nádrž na pitnou vodu zásobující více než 10 tisíc obyvatel,“ uvedlo na svém portálu ministerstvo životního prostředí.

Indikátory, jež hrají při hodnocení projektů zásadní roli, vysvětlil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. „U projektů se hodnotí například nákladová efektivnost řešení, snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod či naléhavost řešení z pohledu stavu vodního útvaru. Čím dříve se projekty dostanou do realizační fáze, tím lépe pro kvalitu podzemních a povrchových vod,“ vysvětlil Valdman. V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny a vyhodnoceny celkem 4 dotační výzvy na čistírny a kanalizace, ve kterých byla 426 vodohospodářským projektům schválena podpora ve výši 13 miliard korun. Díky ní bude podle ministerstva postaveno nebo intenzifikováno 299 čistíren odpadních vod, vybudováno 2 341 km stokových systémů a na řádné čištění odpadních vod bude nově napojeno 202 tisíc ekvivalentních obyvatel.

Scroll to Top