Byl zahájen provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Ve středu 2. května byl spuštěn provoz Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru vodovodů a kanalizací se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod. SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Ten poskytuje služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy.

Scroll to Top