SOVAK ČR: Kam nás vede revize Směrnice o pitné vodě?

Na informačních stránkách Evropské unie se v únoru objevila krátká zpráva o tom, že Evropská komise (EK) oficiálně vypustila 1. února návrh revize Směrnice o pitné vodě s deklarovaným cílem zlepšit kvalitu pitné vody a poskytnout veřejnosti lepší informovanost v této oblasti. Při zdůvodnění návrhu se opírá o zastaralost textu směrnice 98/83/EC a potřebu změn v důsledku vyhodnocení REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), zároveň v reakci na požadavky první úspěšné evropské občanské iniciativy „Right2Water“ směrem k transparentnosti poskytování vodohospodářských služeb a konečně i v návaznosti na plnění závazků trvale udržitelného rozvoje. EK nyní vyzývá všechny dotčené subjekty ke sdílení názorů na návrh na svých stránkách, a to do 29. března 2018. Poté bude s časovým odstupem návrh předložen k projednání a schválení Evropskému parlamentu a Radě EU tzv. spolurozhodovacím procesem dle článku 294 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Vlastní návrh dle EK aktualizuje v souladu s nejnovějšími doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) stávající hygienické normy. Zároveň má návrh poskytnout orgánům veřejné správy pravomoci pro lepší řešení rizik spojených s dodávkami vody a lepší komunikaci se znečišťovateli a poskytuje prostředí pro zajištění práva spotřebitelů na větší informovanost a přehled o účinnosti dodávek vody. Návrh také cílí ke zvýšení úrovně oběhového hospodářství včetně tlaku na účinné využívání zdrojů – zejména snižováním spotřeby energie a vody. Návrh též podporuje používání kohoutkové vody, napomáhá její propagaci a tak přispívá ke snižování používání plastových lahví.

Přestože předložený návrh je otevřen k připomínkám odborné veřejnosti až do konce března, evropská asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury EurEau již nyní deklaruje hlavní teze připomínek k předloženému návrhu revize směrnice, se kterými se SOVAK ČR plně ztotožňuje.

Přístup založený na monitoringu a posuzování rizik

Návrh revize Směrnice znamená další posun kontroly kvality pitné vody směrem k monitoringu rizik, tak jak jej do praxe nyní zavádí i ČR. Za pozitivní lze hodnotit, že návrh příslušného článku Směrnice nechává poměrně široké pole pro jednotlivé členské státy na samotný způsob implementace do národní legislativy.

Článek 8: Posouzení rizik zdrojů pitné vody

Evropská unie nedefinuje způsob krytí nákladů spojených s kontrolou kvality zdrojů. Návrh tohoto článku tak bude znamenat další nárůst počtu vzorků a nákladů na jejich analýzy, které ponesou provozovatelé vodohospodářské infrastruktury.

Článek 9: Posouzení rizik distribuce

Je nutné vyjednat definovanou časovou lhůtu pro schválení zpracovaného monitoringu rizik odpovědnými orgány.

Článek 10: Zhodnocení rizik distribuce

Tento článek představuje novou povinnost pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury v otázce potenciálního výskytu rodu bakterií legionella ve studené i teplé vodě. Přitom již dnes v řadě zemí je tato problematika řešena, například v Německu či v České republice. Při překročení nejvyšší mezní hodnoty musí provozovatel provést hodnocení rizika a informovat ostatní dotčené strany. Ve Spojeném království se kontrola přítomnosti bakterií rodu legionella řeší právní úpravou odlišnou od požadavků směrnice. Je nutné v případě zavedení plošného monitoringu provést podmínění stanovením dostatečného přechodného období.

Původní článek 10.a: Materiály přicházející do styku s vodou

Bohužel, revize v této oblasti znamená rezignaci na prosazování jednotného rámce kontroly materiálů a látek, které přicházejí do styku s pitnou vodou. Tento návrh je rozhodně negativní, a přestože umožní vyšší konkurenci na trhu vodárenských výrobků, není z pohledu spotřebitele příznivý a může znamenat i potenciální zvýšení rizika kontaminace právě z důvodů použití materiálů a látek, které nejsou pro dlouhodobý kontakt s pitnou vodou vhodné.

Článek 12: Zákaz dočasných výjimek

Návrh v tomto bodě je možné hodnotit jako zásah do zásad subsidiarity a proporcionality Evropské unie.

Článek 13: Přístup k vodě

Zavedení termínu „volný přístup“ předpokládá, že poskytování pitné vody v konkrétní míře by mělo být bezplatné, což je v rozporu například s principy, které zavádí Rámcová směrnice o vodách.

EurEau (a návazně i SOVAK ČR) se bude i nadále revizí Směrnice o pitné vodě intenzivně zabývat a přinášet nejnovější informace a stanoviska k procesu přijímání této revize.
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

e-mail: benes@sovak.cz

Ing. Radka Hušková,

e-mail: radka.huskova@pvk.cz

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

e-mail: wanner@sovak.cz

Převzato z sovak.cz

Scroll to Top