Vodárenská a obchodní společnost v Jičíně získala infrastrukturu za více než 104 ...

Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti v Jičíně se rozhodla pro navýšení základního kapitálu společnosti, které spočívá v upsání 104 330 kusů nových akcií o hodnotě tisíc korun za kus. Jejich splacení proběhne formou vložení nepeněžního plnění vodohospodářského majetku měst a obcí. Dohodli se na tom současní akcionáři společnosti, kterými jsou město Jičín, obec Sobotka, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Hořice, Libáň, Kopidlno, Pecka a Osek. Rozhodujícím důvodem bylo podle vodohospodářů přenesení zodpovědnosti za investice a opravy vodovodů a kanalizací z obcí na VOS.

Ke kroku se valná hromada rozhodla už v polovině roku 2016, kdy odsouhlasila téměř všemi hlasy schválení Zásad pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti. Následně byl stanoven jednotný postup a ve spolupráci se znaleckým ústavem Česká znalecká byly vypracovány posudky a ocenění majetku. Posudky pak během letošního roku schválila zastupitelstva jednotlivých obcí a měst.

„V úterý 19. prosince proběhla valná hromada, kde bylo schváleno rozhodnutí o navýšení kapitálu naší společnosti o 104 430 000 Kč. Další postup je takový, že vlastníci nepeněžitého vkladu upíší během následujících měsíců příslušný počet akcií se stanoveným emisním kursem a tento emisní kurs nových akcií splatí vnesením nepeněžitých vkladů, tedy svého vodohospodářského majetku, do základního kapitálu společnosti resp. majetku společnosti. Za vnesený nepeněžitý vklad obdrží příslušný počet kmenových akcií, které jsou totožné jako stávající akcie,“ přiblížil ředitel společnosti Richard Smutný.

Akcie jsou na jméno s hodnotou 1000 Kč a s omezenou proveditelností v souladu se stanovami. „Převodem infrastruktury na společnost se města a obce zbaví budoucích starostí s obnovou majetku, tedy pokračující provozování bude nadále v odborné péči společnosti, kterou města o obce plně ovládají a která byla za tímto účelem vytvořena. Z druhé strany dojde k posílení bilance společnosti, její stability, snížení byrokratické náročnosti a vyjasnění základní strategie ohledně vlastnictví vodárenských zařízení. Navíc nedojde k výrazné změně akcionářské struktury společnosti,“ uvedl za představenstvo společnosti jeho předseda a starosta Jičína Jan Malý.

Pokud se transakci podíváme z pohledu obcí a měst, jedná se o zbavení se povinností a s tím spojených nákladů, které jim ukládá Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. „Jedná se například o rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení, vedení majetkové a provozní evidence. Dále náklady spojené s připojováním odběratelů, s pořízením vodoměrů, atd. Nemusí si také vytvářet rezervu finančních prostředků pro obnovu,“ doplnil Richard Smutný.

 

 

Scroll to Top