Ministerstvo zemědělství ke Generelu

Jde o jedno z opatřeních, které ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb je to také obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.

Původní historický seznam vhodných lokalit v Generelu obsahoval 486 míst a postupně byl omezován v důsledku námitek obcí, měst a orgánů ochrany přírody až na současných 65, které byly schváleny v roce 2011. Ministerstvo zemědělství základě jednání Národní koalice pro boj se suchem loni v květnu navrhlo počet lokalit rozšířit, protože bez akumulace vody v nádržích nelze zajistit dostatečné zdroje v České republice zejména pro budoucí generace.

Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod obsahuje seznam území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Jde o jedinečné lokality z hlediska terénního tvaru, s minimálním osídlením a hospodářskou zástavbou, s vodním tokem s dobrou kvalitou vody, v nichž relativně krátká hráz zachytí velký objem akumulované vody, obvykle v zalesněném údolí.

Účelem Generelu je ochrana území pro možnou výstavbu nádrží. V územně plánovací dokumentaci jsou tyto oblasti označeny jako „územní rezerva“, což znamená, že toto území teprve bude ověřeno pro účel budoucího využití. Tato územní rezerva neomezuje stávající činnosti, například umožňuje dočasné stavby s horizontem jejich životnosti zhruba 50 let nebo stavby, jejichž případné vykoupení a odstranění nebude extrémně finančně a technicky náročné.

Scroll to Top