Inspekce může prominout při správním řízení zmeškání úkonu

Pokud úkon nemohl být v době vyhlášeného nouzového stavu proveden v určité lhůtě, může Česká inspekce životního prostředí na základě žádosti prominout účastníkům správních řízení, respektive dotčeným osobám, zmeškání úkonu. Možnost prominout lhůtu se bude vztahovat na úkony s povinnou lhůtou v době od 12. března 2020 do zrušení nouzového stavu. Přikládáme zde v plném znění stanovisko České inspekce životního prostředí.

Půjde zejména o případy, kdy úkon vyžaduje osobní účast u správního orgánu či například osobní podání na poště. Lhůty pro tyto úkony mohou být na základě žádosti prominuty, a to následujícím způsobem: po skončení doby trvání nouzového stavu poběží účastníkům řízení patnáctidenní lhůta pro podání žádosti o prominutí zmeškání úkonu, současně ale musí být příslušný úkon realizován s touto žádostí. Jako praktický příklad lze uvést: účastník řízení nedoplní podklady ve stanovené lhůtě, neboť by to vyžadovalo osobní podání na poště.

Účastník řízení do 15 dnů od skončení nouzového stavu odešle správnímu orgánu žádost, kterou požádá o prominutí zmeškání úkonu z důvodů nemožnosti osobního předání podkladů na poštu v době nouzového stavu, a současně v tomto podání předloží požadované podklady. Správní orgán  usnesením rozhodne o prominutí zmeškání úkonu.

Dle doporučení ministerstva vnitra lze vyhlášený nouzový stav obecně hodnotit jako závažný důvod bez potřeby podrobnějšího dokazování. Má-li účastník řízení k dispozici datovou schránku a daný úkon mohl učinit ve stanovené lhůtě, samotné vyhlášení nouzového stavu nebude důvodem pro prominutí zmeškání úkonu. Je tedy na účastníkovi řízení, aby svou žádost o prominutí řádně odůvodnil.

Scroll to Top