Obnova nádrže Borotín II u Boskovic

Nádrž znovu slouží jako významný krajinný prvek a přispívá ke zvýšení biologické i estetické hodnoty okolí. Modernizovány byly inženýrské objekty a hráz. Dílo se nachází na Borotínském potoce nedaleko Boskovic.

„Během prací jsme zrekonstruovali objekt spodní výpusti včetně ovládací technologie a vytvořili jsme nový bezpečnostní přeliv včetně nového odláždění skluzu a koryta pod bezpečnostním přelivem. Na návodním líci hráze jsme doplnili opevnění kamennou rovnaninou. U technologických objektů proběhla ještě montáž nové obslužné lávky,“ popsal jednotlivé kroky na obnově nádrže generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce trvaly šest měsíců a podle vodohospodářů bude v krajině obnovená nádrž poskytovat vhodný prostor pro život mnoha živočišných druhů a mokřadních ptáků. „Úpravami došlo k významnému posílení biodiverzity, nádrž plní funkci významného prvku ekologické stability, posiluje retenci vody v krajině, zpomaluje odtok povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvyšuje estetickou přitažlivost okolní krajiny,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top