Za porušení zákona o vodách pokuta 200 tisíc

Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ostravě uložili společnosti Březovská zemědělská dvě pokuty za porušení zákona o vodách. Přes 140 tisíc korun za odběr podzemních vod bez povolení a dalších 65 tisíc korun za nakládání se závadnými látkami.

„Firma je vina tím, že od ledna 2017 do května 2019 odebrala podzemní vody z vrtu na pozemku v Březové u Vítkova v areálu střediska živočišné výroby Březová v množství 2 025,1 kubíků vody bez povolení vodoprávního úřadu. Tím porušila vodní zákon a dostala pokutu 141 757 korun,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. I předmětem další pokuty bylo porušení vodního zákona.

Společnost totiž nakládala se závadnou látkou, hnojůvkou, tak, že nezamezila jejímu úniku na nezpevněnou plochu vedle jímky silážních žlabů. V tekuté složce vzniklého podmoku pak bylo zjištěno znečištění a došlo tím k ohrožení kvality podzemních vod při jejím průniku půdními vrstvami. Firma se ale provinila rovněž tím, že nakládala bez schváleného havarijního plánu se 107 tunami závadných látek

Scroll to Top