Milionová pokuta pro Maso Brejcha

Milionovou pokutu uložili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Plzni společnosti Maso Brejcha, která se dopustila několika správních deliktů. Nakládala s povrchovými vodami v rozporu s povolením, vypouštěla odpadní vody do vod podzemních bez povolení a odebírala povrchové vody bez povolení. Rovněž neohlásila neprodleně havárii znečištění povrchových vod levostranného přítoku Ceciny a následně povrchových vod v toku Cecina, kterou způsobila vypouštěním odpadních vod z čistírny.

„Společnost Maso Brejcha jako provozovatel čistírny odpadních vod vypouštěla 17. června 2015 z čistírny do bezejmenného levostranného přítoku vodního toku Cecina černě zbarvené zapáchající odpadní vody s obsahem odumřelé biomasy. Porušila tak provozní řád čistírny, který například stanoví, že vyčištěná voda na odtoku z objektu nesmí zapáchat po splašcích ani hnilobným zápachem,“ řekla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Společnost také nakládala bez povolení s podzemními vodami. V době nefunkčnosti čistírny od 16. června 2015 do 22. července 2015 vyvážela mechanicky předčištěné odpadní vody z provozovny v množství nejméně 454 kubíků fekálními vozy na zemědělské pozemky v sousedství provozovny. Likvidovala tak vody vypouštěním do vod podzemních bez potřebného povolení vodoprávního úřadu. Nepředložila ani provozní deník, nevedla v něm všechny předepsané záznamy, zaznamenávala do něho údaje v rozporu se skutečností a neprováděla denní obsluhu čistírny. Další pokutu, přes 23 tisíc korun, dostala za to, že odebírala v roce 2015 povrchové vody bez platného vodoprávního povolení.

Scroll to Top