Povodí Odry k navrhované změně ústavy

Skupina poslanců, Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá a Marie Pěnčíková, předložila poslanecké sněmovně návrh změny ústavy, která by výslovně uváděla, že voda je ve vlastnictví státu. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na reakce největších vodáren a povodí k problematice. V anketě odpovídal generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč. 

Souhlasíte s navrhovanou změnou ústavy? 

Návrh změny Ústavy ČR definuje pojem voda pouze v obecné rovině. Není tak jasné, zda by se dle návrhu mělo jednat pouze o vodu povrchovou, nebo také podzemní, zda by mělo jít také o osvědčené přírodní zdroje, nebo zdroje přírodních minerálních vod, či vody, které jsou vyhrazenými nerosty, nebo také o vody odebrané. Případně i o vodu v ovzduší při dešti, sníh a led.

Jaký by podle Vás měl tento krok dopad pro stát a podnikatelské prostředí ve vodárenském sektoru? 

V důsledku přijetí této navrhované změny by byly nutné značně rozsáhlé změny nejen vodního zákona, ale také řady dalších předpisů. Lze očekávat, že množství dopadů této změny a dalších předpisů bude následně zjišťováno až na základě rozhodování správních orgánů a soudů.

Jak by v případě ustanovení změny měl podle Vás stát adekvátně postupovat tak, aby zajistil výbornou jakost vody, nebo aby se adekvátně vyrovnal s následky živelných katastrof, jako jsou záplavy?

Již současná legislativa umožňuje účinně chránit vodu tak, aby byla zajištěna její výborná jakost. A to například institutem ochranných pásem vodních zdrojů a hospodařením v nich. Koncepčně je tato problematika řešena procesem plánování v oblasti vod, který zajišťuje implementaci Rámcové směrnice o vodách Evropského společenství. Obdobně na poli povodňové ochrany a odtokových poměrů se vychází z takzvané Povodňové směrnice Evropského společenství. Povodí Odry se tudíž domnívá, že řešení jakosti vod a povodňové ochrany nemusí být úzce svázáno se změnou ústavy.

Scroll to Top