Stotisícová pokuta pro Povodí Vltavy

Podnik zavinil úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních. Pokutu mu uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany přírody v Plzni. K události došlo podél Erbenovy ulice v Nýrsku na Klatovsku. Povodí Vltavy porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny.

Kontrola proběhla v červnu 2018 a inspektoři na místě zjistili, že koryto náhonu, do kterého běžně teče voda z Úhlavy, bylo v danou dobu v délce minimálně 600 metrů zcela vyschlé. Dále v něm našli 35 mrtvých mihulí. Koryto se ocitlo bez vody v důsledku snížení průtoku v Úhlavě, které provedlo Povodí Vltavy kvůli opravě jezu.

„Není pochyb, že k úhynu mihulí došlo kvůli tomuto snížení hladiny řeky Povodím Vltavy. Zjistili jsme, že práce na jezu prováděl státní podnik bez potřebné výjimky, která by ho opravňovala zasáhnout do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Tuto výjimku uděluje krajský úřad, Povodí Vltavy o ni nepožádalo,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Inspekce při stanovování výše pokuty vzala v potaz počet uhynulých kusů, a to, že podnik si musí být vědom povinností stanovených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. „Na druhou stranu jsme zohlednili, že k zásahu došlo při správě vodního díla, tedy činnosti společensky prospěšné. I přesto to byl přestupek velmi závažný, především vzhledem k množství a stupni ochrany uhynulých živočichů,“ doplnila Horčicová.

V souvislosti s kontrolami v roce 2018 rozdala inspekce pokuty za více než 100 milionů. Loňských 16 572 kontrol představuje o 708 více než v roce 2017. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut, 855, bylo uloženo za odpady. Nechyběly ani sankce za porušení vodního zákona. Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun.

Scroll to Top