Pokračování platformy Let’s make it visible – Digital Water Management

Projekt na zlepšování vlastností toků představí na konci května čeští a rakouští vodohospodáři u zámečku Pohansko. K hlavním bodům konference bude patřit řeka Dyje. Šedesát vodohospodářů z České republiky, Rakouska a Slovenska už jednalo na dvoudenní akci v Hranicích na Moravě o spolupráci a ochraně vod na hraničních tocích loni v říjnu. 

„Příkladem spolupráce mezi námi a rakouskými kolegy je podzim 2017, kdy nás napjatá bilance v povodí Dyje donutila ke snížení odtoku z nádrže Vranov, které v konečném důsledku znamenalo více než 20 milionů kubických metrů ušetřené vody. V průběhu schvalování mimořádné manipulace byla vstřícnost a snaha rakouské strany velkým pozitivem,“ přiblížil v říjnu kooperaci dvou států generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Spolupráce mezi českými a rakouskými vodohospodáři se primárně zaměřuje na realizaci programů, které se snaží mírnit dopady extrémů počasí a zároveň vedou ke zvýšení morfologické pestrosti krajiny. Podle Povodí Moravy se jedná například o aktuální projekt napojení odstavených ramen Dyje na české i rakouské straně řeky nebo o řešení problémů sedimentů v tocích, které souvisí jak s povodněmi, tak se suchem. K dříve dokončeným akcí patří „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, „Vranovská Dyje“ a „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“.

Mezinárodní konference Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje se konala díky fondu malých projektů v Programu INTERREG V-A. „Cílem je sdílet a prezentovat výsledky přeshraniční spolupráce, implementovat a zkvalitnit stávající zkušenosti. Nedílnou součástí je vytvoření aplikace povodňové mapy Dyje, která bude dostupná na internetových stránkách projektových partnerů a je určena pro informovanost složek integrovaného záchranného systému, místních samospráv a dalších zainteresovaných institucí,“ vysvětlilo loni Povodí Moravy.

Scroll to Top