Pokuta pro Mayr-Melnhof Holz Paskov

Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov byla potrestána pokutou ve výši 680 tisíc korun za to, že porušila vodní zákon. Vypouštěla silně znečištěné odpadní vody bez povolení a neohlásila další havárie. Sankci ji vyměřili inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě. Na konci dubna nabyla pokuta právní moc.

„Společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov havárii jako její původce neprodleně neohlásila hasičům nebo policii, případně správci povodí. Tím porušila vodní zákon. Havárie nastala znečištěním povrchových vod hlavního odvodňovacího zařízení a toku Olešná od 5. srpna 2018, a to v důsledku úniku odpadních vod, které vznikly při zahoření skládky kůry a následném skrápění dřevní hmoty z areálu Pily Paskov,“ sdělil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek.

Podle něj patří ochrana vod mezi stěžejní chráněné zájmy v oblasti životního prostředí a obviněné společnosti výrazně přitěžuje, že spáchala více přestupků. Navíc byla od roku 2013 už třikrát původcem havárie. K znečištění Olešné spojeného s úhynem ryb došlo podle inspekce v listopadu 2013, v dubnu 2016 a v listopadu 2016 a ve všech uvedených případech havárií na vodách obviněný zanedbal povinnosti související s údržbou a kontrolou vodních děl, zejména dešťové kanalizace a kontrolních uzavíracích šachet, prostřednictvím kterých jsou vypouštěny srážkové vody z areálu do povrchových vod.

V souvislosti s kontrolami v roce 2018 rozdala inspekce pokuty za více než 100 milionů. Loňských 16 572 kontrol představuje o 708 více než v roce 2017. Na jednoho inspektora připadlo v roce 2017 v průměru 41 kontrol, tedy stejně jako loni. Nejvíce pokut, 855, padlo za odpady. Nechyběly ani sankce za porušení vodního zákona. Celková výše pokut klesla oproti roku 2017 o téměř 13 milionů korun.

„Při mírně vyšší intenzitě kontrol než v roce 2017 nebylo zjištěno tak časté porušení zákona. Tato data opět potvrzují už několikaletý trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména u 1500 zařízení podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ sdělil ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Nejvyšší pokutu, pět milionů korun, dostala společnost Kalibo za převzetí 7708 tun odpadů, aniž k tomu byla oprávněna. Lesy ČR byly potrestány druhou nejvyšší pokutou, 3,5 milionu korun, za to, že neprováděly včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovce a třetí nejvyšší sankci dostala společnost JT Company za nezalesnění 1,85 hektaru vytěžených holin v katastru obce Krásná v Beskydech na Frýdecko-Místecku.

Scroll to Top