VaK Karlovy Vary k dostavbě kanalizace v Abertamech

Díky projektu, který podpořilo dotací ministerstvo zemědělství, se postaví dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace. Veškeré odpadní vody se následně budou přečerpávat do kanalizačního systému Perninku, zakončeného moderní a dostatečně kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Náklady se odhadují na 11,4 milionu korun, dotace pokryje necelou polovinu částky.

Původně byla v Abertamech vybudovaná částečná městská kanalizace, na kterou byla napojena asi polovina obyvatel. Odpadní vody z kanalizace ze střední a západní části se sváděly do štěrbinové nádrže U Hřbitova, která však nezajišťovala odpovídající čištění a východní část byla odkanalizovaná do malé čistírny odpadních vod U Vleku, která dříve sloužila i pro rukavičkářské závody. Ani ta ovšem nebyla vyhovující. Rekonstrukce kanalizačního systému v Abertamech byla po přípravách zahájena v roce 2016. Koncem loňského roku se zahájila další etapa rekonstrukce městské kanalizace.

„Původní čistírna odpadních vod U Vleku, kam se dnes svádí odpadní vody z východní části města, se přestaví na čerpací stanici. Z ní se vybuduje nový kanalizační výtlak o délce 303 metrů, kterým se odpadní vody dopraví do čerpací stanice U Hřbitova, odtud se dále přečerpají do Perninku. V severozápadní části města, která není napojená na kanalizaci, se položí zhruba jeden kilometr nových gravitačních stok z kameniny o průměru DN 250. Dále se zde vystaví nová čerpací stanice a položí se desetimetrový výtlak, který se napojí na již vybudovaný výtlak z čerpací stanice U Hřbitova do Perninku. Na nový kanalizační systém se po dokončení plánovaném na podzim 2019 napojí necelých 600 obyvatel. Abertamy tak budou kompletně odkanalizované, do budoucna se navíc na systém může napojit Hřebečná a nově vznikající lokalita Pod Plešivcem,“ vysvětlili karlovarští vodohospodáři.

Společnost v roce 2018 investovala do dostavby kanalizací v menších obcích či okrajových lokalitách s využitím technologie tlakové kanalizace a systému přečerpávání odpadních vod na centrální čistírny pro více obcí. Vodohospodáři například dokončili tlakový kanalizační systém ve Starém Sedlišti a jeho části Úšava, pokračovala také stavba kanalizace ve Štědré.

Ve Stružné byl například zahájen projekt rozšíření a zkapacitnění čistírny odpadních vod v Močidlci a přestavěn septik na mechanicko-biologickou čistírnu. V Jemnici byl vybudován nový kanalizační výtlak. Zároveň vodárny pokračovaly v investicích do moderních technologií, které zvyšují spolehlivost a bezpečnost úpravy pitné vody. Začala příprava instalace ultrafiltrační jednotky na úpravně vody Svobodka nebo elektrochlorace na úpravně vody Březová.

Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top